bezpłatne szkolenia

ZAKTYWIZUJ SIĘ! – kompleksowy program aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim

CEL: zwiększenie, w okresie 9.2017 – 8.2019, zatrudnienia 115 osób z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia z woj. pomorskiego pozostających bez pracy poprzez osiągnięcie CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA: >>indywidualizacja wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia indywidualnej ścieżki zawodowej dla 115os., >>wsparcie procesu aktywizacji zawodowej i poznania własnych ograniczeń i możliwości 115 os. dzięki wsparciu psychologiczno-doradczemu, >>dostarczenie 115 os. ofert pracy dzięki indywidualnemu pośrednictwo pracy i działaniom trenera pracy, >>umożliwienie 115 os. nabycia kwalifikacji zawodowych zgodnych z indywidualnymi predyspozycjami oraz potrzebami pracodawców w regionie, >>uzupełnienie doświadczenia zawodowego oczekiwanego przez pracodawców przez 70 os.

Grupa docelowa: 115 osób fizycznych, bezrobotnych, w tym długotrwale, zarejestrowanych w PUP, zam. (w roz. KC) wyłącznie na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w woj. pomorskim (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż), należących do wszystkich poniższych grup: *w wieku 50 lat i więcej (min. 6 os.), osób z niepełnosprawnościami (min. 12 os.), *osób długotrwale bezrobotnych (min. 5 os.), *o niskich kwalifikacjach (min. 92 os.), *kobiet (64). Wskazane liczby osób reprezentujących poszczególne grupy są wartościami minimalnymi. Projekt zakłada, że 1 os. może należeć do kilku ww. grup – wówczas wliczana będzie do każdej kategorii, którą reprezentuje.

DZIAŁANIA: 1. ŚCIEŻKA KARIERY: Indywidualny Plan Działania; 2. ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM OSOBISTYM – INDYWIDUALNE PORADNICTWO; 3. ZARZĄDZANIE KARIERĄ – INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY; 4. KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – KURSY ZAWODOWE; 5. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – STAŻE U PRACODAWCÓW.

Najważniejszym efektem, jaki projekt ma dać jego uczestnikom, jest podjęcie i utrzymanie przez nich pracy. Zaplanowano w projekcie efektywność zatrudnieniową na poziomie 45% i nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 60% uczestników.

 

Wartość projektu : 1 119 367,30 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2019

Realizator: ATC S.C. WOJCIECH KACZMAREK,IRENA KACZMAREK,DANIEL KACZMAREK

Kontakt:

ul. Lichnowska 5

89-620 Chojnice

Tel. 796 568 404

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *