bezpłatne szkolenia

KURS NA PRACĘ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim

CEL: zwiększenie w okresie 9.2017–9.2019 zatrudnienia ww.osób poprzez osiągnięcie CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA: >>indywidualizacja wsparcia w zakresie określenia ścieżki zawodowej dla 140os.,>>wsparcie procesu aktywizacji zawodowej 140os.dzięki wsparciu psychologiczno-doradczemu, >>dostarczenie 140os. ofert pracy dzięki indywidualnemu pośrednictwu pracy i działaniom trenera pracy, >>umożliwienie 140os.nabycia kwalifikacji zawodowych zg.z indywidualnymi predyspozycjami oraz potrzebami pracodawców w regionie, >>zwiększenie potencjału 70os. w obszarze rynku pracy poprzez rozwój niezbędnych z punktu widzenia pracodawców kompetencji kluczowych, >>uzupełnienie doświadczenia zawodowego przez 70os.,>>umożliwienie 5os. podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania dzięki udzieleniu dodatku relokacyjnego.

Grupa docelowa: 140 os.fizycznych, bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, zamieszkujących w roz. KC na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w woj.pomorskim (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30r.ż), należących do wszystkich poniższych grup: *w wieku 50 lat i więcej (min.10os.), osób z niepełnosprawnościami (min.14os.), *osób długotrwale bezrobotnych (min.10os.), *o niskich kwalifikacjach (min.76os.), *84 kobiet (30 K nienależących do ww.grup). Każdy uczestnik będzie należał do min.1 lub więcej z ww.grup.

DZIAŁANIA: 1.IPD (obligatoryjne) – identyfikacja potrzeb i możliwości, 2. wsparcie psychologiczno-doradcze – wspieranie procesu aktywizacji, 3.Indywidualne pośrednictwo pracy (obligatoryjne)- zarządzanie karierą, *4.Kursy i szkolenia zawodowe – kwalifikacje w zawodzie, 5.kompetencje kluczowe – umiejętności niezbędne na rynku pracy, 6.staże u pracodawców – doświadczenie zawodowe, 7.dodatek relokacyjny – wsparcie mobilności przestrzennej.

Najważniejszym efektem, jaki projekt ma dać jego uczestnikom, jest podjęcie i utrzymanie przez nich pracy. Zaplanowano efektywność zatrudnieniową na poziomie 45%. Ponadto 60%uczestników uzyska kwalifikacje.

Wartość projektu : 1 930 583,64 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2018

Realizator: AL EDUKACJA LENA ANDRZEJEWSKA CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE

Kontakt:

e-mail: szkolenia@aledukacja.pl

tel.: 518 875 287

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *