Bezpłatne szkolenia unijne

Mama w pracy

Projekt „Mama w pracy” realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Grupa docelowa: 100 kobiet, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • ukończyły 18 rok życia
 • posiadają  miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego, zgodnie  z art. 25 Kodeksu Cywilnego;
 • sprawują opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do  lat 3 ( bycie rodzicem lub opiekunem prawnym);
 • nie wykonują pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem, tj.:

– pozostają bez zatrudnienia lub

– przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym

Zakres wsparcia:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 40 kobiet w wymiarze 3 godzin dla 1 osoby, którego celem jest m.in. analiza predyspozycji  zawodowych uczestniczek i zalecenia, co do potrzeby szkoleń i wyboru ich rodzaju;
 • grupowe poradnictwo zawodowe – przeprowadzone w formie warsztatów dla  40 kobiet, w grupach 10-osobowych, w wymiarze 10 godzin/grupę ( 2 dni x 5 godzin)  z zakresu m.in. oceny sytuacji na rynku pracy oraz potencjału i kwalifikacji uczestniczek w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy;
 • grupowe wsparcie psychologiczne – przeprowadzone w formie warsztatów dla  40 kobiet, w grupach 10-osobowych, w wymiarze 15 godzin/grupę (3 dni x 5 godzin), którego celem jest poprawa kondycji psychologicznej uczestniczek  w związku ze zmianą ich sytuacji życiowo-zawodowej;
 • szkolenia zawodowe zgodne z predyspozycjami uczestniczek i zapotrzebowaniem rynku pracy dla 30 uczestniczek projektu;
 • płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy dla 20 uczestniczek projektu  (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 1600 zł netto/m-c, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz  pokrywane ubezpieczenie NNW);
 • pośrednictwo pracy – m.in.: pomoc w znalezieniu oferty pracy i opracowaniu dokumentów aplikacyjnych;
 • pozainstytucjonalna  forma opieki nad dzieckiem do lat 3 w postaci niani – założono wypłatę wynagrodzenia niani dla 60 uczestniczek projektu przez okres ok. 6 miesięcy.

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: od 01.03.2017r.

RealizatorFundacja Inkubator

Kontakt:

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel: (42) 637 01 78

tel. 609 466 688.

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *