Niepokonani 2

Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 60 klientów GOPS w Krzywdzie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno–zawodowej do końca X 2019 r.

Grupa docelowa: osoby wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem lub osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, klienci GOPS w Krzywdzie.

Projekt zakłada realizację 2 narzędzi wsparcia uczestników projektu: 1. Program Aktywizacja i Integracja dla 20 osób bezrobotnych (w 2 edycjach po 10 osób), zgodnie z art. 62 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w formie instrumentów aktywizacji zawodowej (prace społecznie użytecznych) oraz społecznej (grupowe, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, warsztaty i grupy wsparcia). 2. Aktywizacja i integracja społeczno­zawodowa pozostałych klientów ośrodka pomocy społecznej dla 40 osób (w 2 edycjach po 20 osób), które zostaną objęte wsparciem w postaci instrumentów aktywizacji społecznej (treningi, warsztaty kompetencji społecznych), edukacyjnej (szkolenia) i zawodowej (staże zawodowe). Ze wszystkimi uczestnikami projektu zostaną zawarte kontakty socjalne. Ponadto uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem finansowym (zasiłki) oraz pracą socjalną. Dzięki projektowi 60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn) z Gminy Krzywda będzie miało szansę na zmianę swojego statusu na rynku pracy. Pożądana zmiana zostanie potwierdzona w poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu i produktu projektu.

Projekt przyczyni się wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji, a także do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań GOPS na rzecz włączenia społecznego. Ponadto realizacja projektu oparta będzie na wzajemnej współpracy Ośrodka z PUP w Łukowie

Wartość projektu : 1 328 055,60 zł

Okres realizacji: 01.11.2017 – 10.31.2019

Realizator: GMINA KRZYWDA/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWDZIE

Kontakt:

ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda

nr telefonu 25 7551289

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *