Bezpłatne szkolenia unijne

Poszerzamy horyzonty 50+

Projekt „Poszerzamy horyzonty 50+” w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 10 Edukacja, nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Grupa docelowa: 100 osób (95 m i 5k ) w wieku wyłącznie powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym zamieszkujące tereny wiejskie, zainteresowane kształceniem z własnej inicjatywy.

Zakres wsparcia:

  • Wsparcie identyfikacyjno-doradcze – zajęci indywidualnea)
  • Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozamożliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych – 2 godz./os.b)  Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych– 2 godz./os.
  • Wsparcie szkoleniowe
  • Staże zawodowe – 3 miesięczne

Wartość projektu : xxx zł

Okres realizacji: 01.04.2017r. – 28.02.2018r.

Realizator: Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Narutowicza 57/8
20-016 Lublin

czynne: 900 – 1600

tel. 81 534 73 37
e-mail: lublin@euro-konsult.pl
strona: www.euro-konsult.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *