Archiwa tagu: TIK

Szansa tkwi w ICT!

Cel główny: zwiększenie aktywności edukacyjnej oraz wzrost kwalifikacji/kompetencji w zakresie TIK (potwierdzonych uzyskanym przez min. 70% UP certyfikatem zewnętrznym) 200 osób (120K i 80M) w wieku 25 lat i więcej z terenu woj. podkarpackiego (w rozum. przep. KC), będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji

Rezultaty: 1. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 105; 2. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 35; 3. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 140.

GRUPA DOCELOWA: Grupę Docelową (GD) projektu „Szansa tkwi w ICT!” stanowi 200 osób (120 K, 80 M) w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat i więcej, z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji komputerowych. Projekt jest skierowany do GD pochodzących z obszaru woj.podkarpackiego-tj.które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze WP w rozumieniu KC. Struktura GD: os. o niskich kwalifikacjach-75%GD Kobiety-60%GD os.w wieku 50 lat i więcej-25%GD os. z niepełnosprawnościami-20%GD. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z wykształceniem do ISCED 1 i/lub ISCED 2 ze względu na największą lukę kompetencyjną.

GŁÓWNE ZADANIA: organizacja wsparcia w postaci 120-godz. szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe 200 UP we wszystkich 5 obszarach i obejmujących 21 kompetencji na poziomie A zgodnie ze standardem DIGCOMP, które zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji. Struktura GD: os. o niskich kwalifikacjach

Wartość projektu : 639 500,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.11.2018

Realizator: SZKOLENIA I EDUKACJA SP. Z O.O. SP.K.

Kontakt:

Henryka Pobożnego 14
35-617 Rzeszów
512 026 506
www.szansawict.szkoleniawkk.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Podkarpacka cyfrowa wieś

Cel główny: nabycie przez 153 osoby (90 K/63 M) spośród 170 UP (100 K/70 M) powyżej 25. roku życia o niskich kwalifikacjach z obszarów wiejskich woj. podkarpackiego, kwalifikacji w zakresie podstaw obsługi komputera zgodnie ze standardem ECDL w okresie do 30.09.2018 r.

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do osób powyżej 25 roku życia pracujących, uczących się lub mieszkających na terenach wiejskich woj. podkarpackiego zgodnie z klasyfikacją Degurba 3. Projekt zakłada wyłącznie realizację szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem wymagań określonym w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Zadania: 17 edycji szkoleń z 5 modułów ECDL (B1 Podstawy pracy z komputerem, B2 Podstawy pracy w sieci, B3 Przetwarzanie tekstów, S3 IT Security, S9 Rozwiązywanie problemów) na poziomie podstawowym, najbardziej adekwatnym do potrzeb osób o niskich kwalifikacjach. Szkolenia będą realizowane głównie w ośrodkach szkoleniowych położonych na obszarach wiejskich Podkarpacia, blisko miejsca zamieszkania uczestników szkoleń, w celu ułatwienia dostępności do udziału w kursach komputerowych dla osób, które mają ograniczone możliwości podnoszenia kompetencji kluzowych.

W wyniku udziału w ścieżce szkoleniowej UP nabędą 21 kompetencji zgodne ze standardem wymagań określonym w ramach projektu DIGCOMP w 5 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Po zakończeniu szkoleń UP przystąpią do pięciu egzaminów prowadzonych przez jednostkę akredytowaną ECDL. Rezultat projektu: Założono, iż ok. 90% UP tj. 153 osoby (90 K/63 M) w wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminów uzyska certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP wydawane przez PTI, które potwierdzą nabycie kwalifikacji związanych z podstawową obsługą komputera.

Wartość projektu : 376 625,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2018

Realizator: KONSTAT SP. Z O. O.

Kontakt:

Kokotów 741
32-002 Kokotów

e-mail:biuro@konstat.net

Tel/fax:. 012 626 20 14

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Pomorska akademia TIK

Projekt „Pomorska akademia TIK” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

Grupa docelowa: 360 osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie woj. pomorskiego

Zakres wsparcia:

Bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe TIK zakończone procesem formalnej oceny i certyfikacji nabytych kompetencji w 5 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.

Szkolenia odbywać się będą w grupach po 10 osób na poziomie:
– podstawowym (90 godzin zajęć przez 2 miesiące)
– średniozaawansowanym (120 godzin przez 2 miesiące)

Wartość projektu:

Okres realizacji: 01.06.2017-31.05.2019

Realizator: EDUFIN Sp. z o.o.

Kontakt:
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a
Kod pocztowy: 89-600 Chojnice

Strona projektu: przejdź

E-kompetencje

Projekt „E-kompetencje” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

Grupa docelowa: 360 osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie woj. pomorskiego

Zakres wsparcia:

Bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe TIK zakończone procesem formalnej oceny i certyfikacji nabytych kompetencji w 3 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści.
Szkolenia odbywać się będą w grupach po 10 osób na poziomie:
– podstawowym (90 godzin zajęć przez 2,5 miesiąca)
– średniozaawansowanym (120 godzin przez 3 miesiące)

Wartość projektu:

Okres realizacji: 01.06.2017-31.12.2018

Realizator: EDUFIN Sp. z o.o.

Kontakt:
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a
Kod pocztowy: 89-600 Chojnice

Strona projektu: przejdź

Lubelskie Kompetencje ICT

Projekt „Lubelskie Kompetencje ICT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3. –  Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.

Grupa docelowa: 140 osób spełniających łącznie następujące kryteria:

  • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT
  • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego
  • są w wieku 25 lat i więcej
  • posiadają co najwyżej średnie wykształcenie

Szkolenia z zakresu ICT: szkolenia z ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT z obsługi komputera/wykorzystania IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów zgodnie z ramami DIGICOMP na poziomie podstawowym A – średnio po 120 h na grupę.

Wartość projektu: 434 875,00 zł

Termin realizacji: od 01.01.2017r. do 30.11.2017r.

Realizator: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o. o. 

Kontakt:

kom.: +48 512 895 437
tel.: +48 81 534 60 98
fax: +48 81 533 78 29

e-mail: info@csi.info.pl

Strona projektu: przejdź