bezpłatne szkolenia

Trzy kroki do pracy

Grupa docelowa: 100 (52K) osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących powiaty kraśnicki, opolski i janowski, w wieku 30 lat i więcej. W grupie tej co najmniej 80 % stanowią osoby bezrobotne, w tym co najmniej 60 % to osoby długotrwale bezrobotne oraz co najmniej 15 % osoby odchodzące z rolnictwa. Ponadto grupę docelową w 50-ciu procentach stanowią osoby z niepełnosprawnościami oraz w 25-ciu procentach osoby w wieku 50 lat i więcej.

Cel: wzrost niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w grupie docelowej a przez to zwiększenie zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy na terenie trzech w/w powiatów województwa lubelskiego do 31.12.2018 r.

Zaproponowane działania w projekcie to zestaw kompleksowego podejścia do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej oraz osób odchodzących z rolnictwa. Stanowi połączenie kilku wzajemnie uzupełniających się faz, pozwalających na identyfikację kwalifikacji zawodowych uczestników projektu (zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami) i zdobywanie przez nich umiejętności  koniecznych do aktywnego poruszania się po rynku pracy.

Zadania: diagnoza kompetencji zawodowych wraz z tworzeniem lub aktualizacją indywidualnego planu działania, grupowe poradnictwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, szkolenia certyfikowane dostosowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców dla osób, które tych szkoleń wymagają oraz staże zawodowe dla wszystkich UP.  Poprzez szkolenia i staże zawodowe oraz działania towarzyszące uczestnikom zostanie zapewnione wsparcie umożliwiające nabycie niezbędnych na r. pracy kwalifikacji i po zakończeniu programu, podjęcie zatrudnienia. Realizacja w/w działań przyczyni się do spełnienia celu głównego projektu wpisującego się w cel szczegółowy Priorytetu inwestycyjnego 8i RPO WL 2014-2020

Wartość projektu: 1 855 996,8 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 31.05.2019

Realizator: POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO „OIC POLAND” Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
Kontakt:
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
tel.: 81 710-46-41
e-mail: monika.jung@oic.lublin.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *