bezpłatne szkolenia

Fabryka szans drogą do zatrudnienia

CEL GŁÓWNY: wzrost w okresie 01.09.2017 – 31.08.2019 aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 88 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo z woj. lubelskiego (pow. chełmski, krasnostawski, lubelski, świdnicki, m. Chełm, opolski) , należących do co najmniej 1 z następujących grup: długotrwale bezrobotni, kobiety, w wieku 50 lat i więcej, niepełnosprawni, a także wśród 12 rolników i członków ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego należących co najmniej do jednej z następujących grup: długotrwale bezrobotni, kobiety, w wieku 50 lat i więcej, niepełnosprawni, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

GŁÓWNE REZULTATY: 1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 80 os. (K47/M33) 2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 35 os. (K22/M13) 3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu: 6 os. (K4/M2).

GRUPA DOCELOWA: Grup docelowa proj. to 100 os. (w tym 59 kobiet): os. w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (pow. chełmski, krasnostawski, lubelski, świdnicki, m. Chełm, opolski), bezrobotne lub bierne zawodowo, należące co najmniej do 1 z poniższych grup: a) w wieku powyżej 50 r.ż., b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne. W ramach bezrobotnych 12 os. to rolnicy lub członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej , należące co najmniej do jednej z następujących grup: a) w wieku powyżej 50 r.ż., b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

ZADANIA: 1. Diagnoza uczestników i budowanie strategii – IPD 2. Szkolenia zawodowe 3. Staże w przedsiębiorstwach 4, Wejście na rynek pracy

Wartość projektu: 1 791 599,7 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 31.08.2019

Realizator: KLS PARTNERS DARIUSZ KAŃTOCH
Kontakt:
tel. 22 379 02 17fax 22 379 02 16

e-mail: kontakt@klspartners.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *