bezpłatne szkolenia

Horyzont Praca

CEL GŁÓWNY: Aktywizacja zawodowa, nabycie kompetencji zw. z poruszaniem się po rynku pracy i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do wymogów regionalnego rynku pracy oraz doświadczenia zawodowego a tym samym wzrost zdolności do zatrudnienia min. 90% z gr.70 os. bez pracy (os. znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, os. odchodzące z rolnictwa), w wieku powyżej 30lat, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego poprzez udział UP w zajęciach poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleniach, stażu

GRUPA DOCELOWA:70 osób w wieku 30 lat i więcej, bezrobotne i bierne zawodowo oraz rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotne prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa, należące co najmniej do jednej z następujących grup: os. w wieku 50 lat i więcej, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach.

GŁÓWNE WSKAŹNIKI : -min. 80% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje po zakończeniu projektu -100% UP objętych zostanie Indywidualnym Planem Działania Planowanym efektem realizacji projektu jest też spełnienie wskaźników efektywności zatrudnieniowej: – dla os. w wieku 50 lat i więcej – 33% – dla kobiet – 39% – dla os. z niepełnosprawnościami – 33% – dla os. długotrwale bezrobotne – 30% – dla os. o niskich kwalifikacjach – 38% – dla os. nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup – 45%

ZADANIA: -Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (4h/1os. dla 70 os.) -Pośrednictwo Pracy (min. 10h/1os. dla 70 osób) -wysokiej jakości szkolenia zawodowe (7 gr. szkoleniowych 10 os.) -staże (4 m-c dla 70 osób)

Wartość projektu: 1 120 020,96 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 30.11.2018

Realizator: POLSKA GIEŁDA PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:
ul. Poznańska 29,
20-731 Lublin, Poland
Mobile: (+48) 518 301 923
tel./fax: (+48) 81 743 84 00
e-mail: info@gieldapracy24.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *