Bezpłatne szkolenia unijne

Wrota biznesu

Projekt „Wrota biznesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Grupa docelowa: 100 osoby fizyczne (w wieku 30 lat i więcej) z terenu woj. lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzących z rolnictwa), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Zakres wsparcia:

  • Cykl szkoleniowy obejmujący 56 godzin lekcyjnych,  w tym:
    -Warsztaty przedsiębiorczości z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej realizowane w wymiarze 16 godzin lekcyjnych,
    -Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu  realizowane w maksymalnym wymiarze 40 godzin lekcyjnych.
  • Pakiet usług doradczych obejmujący:
    -Doradztwo grupowe 8 godzin,
    -Indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i przygotowania biznes planu w maksymalnym wymiarze 8 godzin/osobę,

Wartość projektu : 4 110 560,00 zł

Okres realizacji: od 01.03.2017r. do 31.03.2019r

Realizator: Lubelska Szkoła Biznesu sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin

tel. 81 445 46 62

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *