Bezpłatne szkolenia unijne

Wyjdź z bezrobocia!

Projekt „Wyjdź z bezrobocia!” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

 

Grupa docelowa: 60 osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego, wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych na terenie powiatów: słupeckiego, kolskiego, tureckiego, wrzesińskiego, średzkiego, jarocińskiego.

 

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia: informacje, poradnictwo zawodowe, doradztwo w kwestii dalszego rozwoju zawodowego
 • Poradnictwo zawodowe.
  Wsparcie w tym zakresie będzie obejmować m.in. analizę sytuacji osoby z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji i kompetencji, analizę możliwości zawodowych, zalecenia dotyczące dalszego postępowania (w tym wybór odpowiedniego szkolenia zawodowego).
 • Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring).
  Spotkania indywidualne uczestników, które mają na celu: analizę mocnych i słabych stron uczestnika projektu, wsparcie przy podejmowanych przez uczestnika projektu wyzwaniach, stymulowanie kreatywności, rozwijanie samoświadomości, dążenie do samorealizacji.
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do każdego uczestnika na podstawie IPD. Grupy szkoleniowe po 10 osób, 120 h/ grupę, 15 spotkań x 8h.
  Tematyka szkoleń: Specjalista ds. marketingu internetowego Konsultant ds. ślubów Projektant wnętrz Szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu VCC potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby.
 • Trzymiesięczny płatny staż zawodowy Staż będzie trwał 3 miesiące, 5 dni w tygodniu, 8 h dziennie.
  Miejsca odbywania stażu będą dobierane adekwatnie do potrzeb uczestników oraz w oparciu o ich IPD. Każdy z uczestników otrzyma stypendium stażowe oraz dokument potwierdzający odbycie stażu.
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
  Wsparcie w formie bezpośredniego kontaktu z pośrednika z uczestnikiem projektu w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy.

 

Wartość projektu: 936 529, 95  zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.10.2017

Realizator: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.

 

Kontakt:

Telefon : 665-990-221

e-mail : wyjdzzbezrobocia@okcjo.com.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *