bezpłatne szkolenia

Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny

Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 120 osób (66K,54M z grup defaworyzowanych na rynku pracy (tj. K, osób w wieku 50 lat i więcej, OzN, ONK i ODB) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w (w rozumieniu KC) woj. lubelskie (w tym w 80% będą to os. bezrobotne a w 20% os. bierne zawodowo) poprzez poradnictwo zawod. i IPD, staże, pośrednictwo pracy i szkol.zawodowe w zakresie: spec. ds. funduszy UE / przedst.. handlowy/ opiekun os. starszej/ sprzedawca oraz nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem przez min. 96 uczestników projektu (54K,42M) do 28.02.2019 r.

Grupa docelowa: 120 osób (66K/54M) w wieku 30 lat i więcej należących do grupy osób bezrobotnych (w tym rolników oraz członków ich rodzin zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, prowadzących indywid. gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa) oraz biernych zawodowo, z terenu woj. lubelskiego (zamieszkujących w rozumieniu KC w WL), należących co najmniej do jednej z następujących grup: – os. w wieku 50 lat i więcej (25%, tj. 30 os.) – długotrwale bezrobotni – kobiety – os. z niepełnosprawnością -os. o niskich kwalifik.

Główne rezultaty: 1) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 42 osoby. 2) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 96 osób.

Główne zadania: poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne z opracowaniem IPD), szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe.

Wartość projektu: 1 709 838,72 zł

Okres realizacji: od 1.10.2017 do 28.02.2019

Realizator: CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:
Aleje Racławickie 8/18, II piętro
tel. kom.: 510 815 080
e-mail: wkl@csi.info.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *