Bezpłatne szkolenia unijne

Wykwalifikowany pracownik – standard śląskiego rynku pracy

Projekt „Wykwalifikowany pracownik – standard śląskiego rynku pracy” w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020

Grupa docelowa: 96 osób (kobiet i mężczyzn) spełniających poniższe warunki:

 • zamieszkanie na terenie województwa śląskiego
 • wiek powyżej 29 lat
 • wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne
 • bycie osobą bezrobotną lub bierną zawodowo

Zakres wsparcia:

 • Przygotowanie doradcze do wejścia na rynek pracy – określenie potrzeb i możliwości Uczestników/ Uczestniczek projektu pozwoli na indywidualizację programu wsparcia – ustalenie zakresu poradnictwa, szkoleń i staży
 • Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe
 • 3-miesięczne staże zawodowe dla 60% najlepszych Uczestników/  Uczestniczek szkoleń
 • Integracja z rynkiem pracy:
  • aktualizacja IPD
  • poradnictwo zawodowe wspomagające rozwijanie i akceptację zintegrowanego i adekwatnego obrazu siebie i swojej roli w świecie pracy (śr. 4h/os.) w formie doradztwa
  • indywidualnego
  • szkolenie motywacyjne
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
  • Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: od 1 .03. 2017 r. do 31. 05. 2018 r.

Realizator: GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Kontakt:

ul. Darwina 17,
43-603 Jaworzno

kom. 504 454 504

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *