Bezpłatne szkolenia unijne

Aktywni i kompetentni

Projekt „Aktywni i kompetentni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa docelowa: 100 osób w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET spełniających łącznie następujące kryteria:

 • nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (nie kształcą się
  w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
 • nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w finansowanych
  ze środków publicznych zajęciach pozaszkolnych),
 • zamieszkują w województwie lubelskim na ternie powiatów m. Lublin, lubelskiego, lubartowskiego (wg przepisów Kodeksu cywilnego).

Zakres wsparcia:

 • Indywidualny Plan działania (IPD) –  2 godzinne spotkania indywidualne –  celem  IPD będzie zdefiniowanie indywidualnej ścieżki rozwoju każdego uczestnika w kontekście heterogonicznych cech, analiza umiejętności, predyspozycji, i problemów zawodowych – powstanie zindywidualizowany plan najbardziej adekwatny do sytuacji, potrzeb/oczekiwań Uczestnika.
  • Telemarketer – Doradca klienta – 162 h
  • Pracownik obsługi biurowej z modułem IT – 160 h
  • Sekretarka/Prowadzenie spraw księgowo – kadrowych – 168 h
  • Opiekun/ka osoby starszej – 168 h
  • Grafik komputerowy – 168 h
  • lub inne wynikające z IPD
  • Szkolenie zawodowe
 • Staż zawodowe 3-miesięczny staż umożliwiający zdobycie doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem szkolenia, poznanie środowiska pracy i wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji w praktyce. Staże dobierane będą w oparciu o IPD i będą kontynuacją zaplanowanej ścieżki wsparcia. Staże odbywać się będą w dni robocze, maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.
 • Doradztwo zawodowe
  • Indywidualne sesje Uczestników – 2 godzinne spotkanie indywidualne – równolegle do realizowanej ścieżki w celu lepszego określenia potencjału Uczestnika z wykorzystaniem procesu podnoszenia kwalifikacji ramach projektu
  • Grupowa sesja – 1 spotkanie 8 godzinne w formie warsztatów kompetencji społecznych i interpersonalnych w celu wzmocnienia poczucia własnej wartości, motywacji do działania, kształtowania świadomości własnych potrzeb i celów życiowych, rozwoju.
 • Pośrednictwo pracy – dwa spotkania po jednej godzinie – indywidualne sesje Uczestnika z pośrednikiem pracy na koniec ścieżki wsparcia (po stażu) który na bieżąco śledzi stan ofert pracy w woj. lubelskim w kontekście Uczestników (analiza IPD). Kompleksowa pomoc w wyborze zawodu zgodnie z kompetencjami/kwalifikacjami, prezentacja ofert, skierowanie na rozmowę z potencjalnym pracodawcą, uzyskanie informacji zwrotnej.

Wartość projektu: 1 376 731,20 zł

Okres realizacji: od 01.03.2017 r. do 31.08.2018 r.

Realizator: Euro Forum Marek Gudków

Kontakt:

ul. Graniczna 4 /7,8
20 – 010 Lublin tel. 81 534 95 72

e-mail: e.kowalczyk@euro-forum.com.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *