Bezpłatne szkolenia unijne

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Projekt „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Grupa docelowa: 122 osoby fizyczne (w wieku 30 lat i więcej) z terenu woj. lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzących z rolnictwa), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Zakres wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
  • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22 800,00 zł)
  • wsparcie pomostowe finansowe (900 zł/m-c)  i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Wartość projektu : 4 999 165,00 zł

Okres realizacji: od 01.03.2017

Realizator: Lubelska Fundacja Rozwoju

Kontakt:

ul. Rynek 7
20-111 Lublin
tel. 81 528 53 00
tel. 81 528 53 01
fax. 81 528 53 04

ul. Tomasza Zana 41
20-601 Lublin
tel. 81 528 53 50
tel. 81 528 53 51
fax. 81 528 53 52

ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel. 81 528 43 00
tel. 81 528 43 01
fax. 81 528 43 02

e-mail:lfr@lfr.lublin.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *