Bezpłatne szkolenia unijne

Siostra PCK – edycja II

Projekt „Siostra PCK – edycja II” w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy RPOWP 2014-2020

Grupa docelowa: 35 kobiet, które nie pracują, mają 30 lub więcej lat oraz mieszkają na terenie powiatu m. Białystok, powiatu białostockiego lub sokólskiego, w tym:

  • 18 kobiet będzie po 50 roku życia (min. 50%)
  • 18 kobiet będzie posiadało niskie kwalifikacje (min. 50%)
  • 18 kobiet będzie długotrwale bezrobotnych (min. 50%)
  • 28 kobiet będzie bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi, w tym osoby zarejestrowane w PUP należące do I i II profilu pomocy)
  • 7 osób biernych zawodowo.

Zakres wsparcia:

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe, w trakcie którego uczestniczki poznają swoje predyspozycje zawodowe i wraz z doradcą opracują Indywidualne Plany Działania;
  • Kurs Siostry PCK – kompleksowo przygotowujący do pracy w charakterze siostry PCK, pozwalający nabyć kwalifikacje z zakresu opieki nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną. Każda uczestniczka po ukończeniu kursu otrzyma certyfikat. Całkowity czas trwania kursu: 130 godzin.
  • Staż w środowiskach PCK – wszystkie uczestniczki odbędą 3-miesięczne staże w środowiskach PCK, które pozwolą nabyć praktyczne umiejętności związane z pielęgnacją osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej.
  • Warsztaty z aktywizacji zawodowej – wszystkie uczestniczki przejdą zajęcia z aktywizacji zawodowej, których celem jest nabycie wiedzy jak efektywnie poszukiwać pracy, sporządzić dokumenty aplikacyjne, zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czas trwania warsztatów: 8 godzin.
  • Pośrednictwo pracy – wszystkie uczestniczki odbędą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, mające na celu pozyskanie informacji o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, oczekiwaniach pracodawców z branży usług opiekuńczych oraz aktualnych ofertach zatrudnienia.

Wartość projektu: 455 830,00 zł

Okres realizacji: od 01.03.2017 do 31.05. 2018

Realizator: Optima HRS

Kontakt:

ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
e-mail: siostrapck@optimahrs.pl
tel. 501183273

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *