Archiwum kategorii: woj. podlaskie

Aktywni 30+

Projekt „Aktywni 30+” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i Aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Grupa docelowa: 40 osób od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w PUP (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], zamieszkujących powiat grodzki Miasto Białystok lub powiat białostocki lub powiat sokólski, należących do co najmniej jednej z grup:

 • osób powyżej 50 roku życia
 • kobiet
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób z niepełnosprawnością
 • osób posiadających niskie kwalifikacje

Zakres wsparcia:

 • Sporządzenie IPD i przeprowadzenie poradnictwa zawodowego:
  1. Poradnictwo zawodowe grupowe – 12 godzin zajęć na grupę
  2. Indywidualny Plan Działania – 4 godziny indywidualnych zajęć na osobę
 • Szkolenia (do wyboru):
  1. Spawacz metodą TIG, 147 godzin, dodatek szkoleniowy 762,93 zł
  2. Pracownik biurowy z obsługą komputera, 112 godzin, dodatek szkoleniowy 581,28 zł
  3. Magazynier z obsługą wózka widłowego, 126 godzin, dodatek szkoleniowy 653,94 zł
 • Staże – czas trwania 3 miesiące, dodatek stażowy 778,07 miesięcznie

Wartość projektu : 472 168,12 zł

Okres realizacji: od 01.04.2017 r. do 30.09.2018 r.

Realizator: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o

Kontakt:

  ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
  pn. – pt. 8:00 – 16:00
  +48 85 74 89 100
 +48 85 74 89 101
 bialystok@computerplus.com.pl

Strona projektu: przejdź

Od aktywności do zatrudnienia

Projekt „Od aktywności do zatrudnienia” w ramach: Osi priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa: 48 osób (30K,18M) od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w PUP (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], należących co najmniej do jednej z grup: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami, zamieszkałych na terenie powiatu miasta Białystok, lub powiatu białostockiego lub powiatu sokólskiego.

Zakres wsparcia:

 • program doradczy: wsparcie psychologiczno-doradcze, IPD, WAPP
 • szkolenia zawodowe do wyboru (Sprzedawca lub Pracownik biurowy lub Magazynier z obsługą wózka jezdniowego)
 • staże zawodowe
 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie
 • certyfikat zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia, stażu
 • badania lekarskie
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe

Wartość projektu : 540 904,00 zł

Okres realizacji:  od 01.04.2017r. do 30.09.2018r

Realizator: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o

Kontakt:

  ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
  pn. – pt. 8:00 – 16:00
  +48 85 74 89 100
 +48 85 74 89 101
 bialystok@computerplus.com.pl

Strona projektu: przejdź

Siostra PCK – edycja II

Projekt „Siostra PCK – edycja II” w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy RPOWP 2014-2020

Grupa docelowa: 35 kobiet, które nie pracują, mają 30 lub więcej lat oraz mieszkają na terenie powiatu m. Białystok, powiatu białostockiego lub sokólskiego, w tym:

 • 18 kobiet będzie po 50 roku życia (min. 50%)
 • 18 kobiet będzie posiadało niskie kwalifikacje (min. 50%)
 • 18 kobiet będzie długotrwale bezrobotnych (min. 50%)
 • 28 kobiet będzie bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi, w tym osoby zarejestrowane w PUP należące do I i II profilu pomocy)
 • 7 osób biernych zawodowo.

Zakres wsparcia:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe, w trakcie którego uczestniczki poznają swoje predyspozycje zawodowe i wraz z doradcą opracują Indywidualne Plany Działania;
 • Kurs Siostry PCK – kompleksowo przygotowujący do pracy w charakterze siostry PCK, pozwalający nabyć kwalifikacje z zakresu opieki nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną. Każda uczestniczka po ukończeniu kursu otrzyma certyfikat. Całkowity czas trwania kursu: 130 godzin.
 • Staż w środowiskach PCK – wszystkie uczestniczki odbędą 3-miesięczne staże w środowiskach PCK, które pozwolą nabyć praktyczne umiejętności związane z pielęgnacją osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej.
 • Warsztaty z aktywizacji zawodowej – wszystkie uczestniczki przejdą zajęcia z aktywizacji zawodowej, których celem jest nabycie wiedzy jak efektywnie poszukiwać pracy, sporządzić dokumenty aplikacyjne, zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czas trwania warsztatów: 8 godzin.
 • Pośrednictwo pracy – wszystkie uczestniczki odbędą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, mające na celu pozyskanie informacji o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, oczekiwaniach pracodawców z branży usług opiekuńczych oraz aktualnych ofertach zatrudnienia.

Wartość projektu: 455 830,00 zł

Okres realizacji: od 01.03.2017 do 31.05. 2018

Realizator: Optima HRS

Kontakt:

ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
e-mail: siostrapck@optimahrs.pl
tel. 501183273

Strona projektu: przejdź

Bądź aktywna!

Projekt „Bądź aktywna!” w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy RPOWP 2014-2020

Grupa docelowa: 35 kobiet, które nie pracują, mają 30 lub więcej lat oraz mieszkają na terenie powiatu m. Białystok, powiatu białostockiego lub sokólskiego, w tym:

 • 18 kobiet będzie po 50 roku życia (min. 50%)
 • 18 kobiet będzie posiadało niskie kwalifikacje (min. 50%)
 • 18 kobiet będzie długotrwale bezrobotnych (min. 50%)
 • 28 kobiet będzie bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi, w tym osoby zarejestrowane w PUP należące do I i II profilu pomocy)
 • 7 osób biernych zawodowo.

Zakres wsparcia:

 • PORADNICTWO ZAWODOWE
 • STAŻE ZAWODOWE
 • POŚREDNICTWO PRACY

Wartość projektu: 455 075,00 zł

Okres realizacji: od 01.03.2017 do 28.02. 2018

Realizator: Optima HRS

Kontakt:

ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
e-mail: edawidowicz@optimahrs.pl 
tel. 501183273

Strona projektu: przejdź

Aktywuj się zawodowo

Projekt „Aktywuj się zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa docelowa: 40 osób (22K, 18M), osób młodych należących do grupy NEET (od 15r.ż do 29r.ż) pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba spełniająca w dniu rejestracji  do projektu wymagane warunki:

 • zamieszkiwać na terenie powiatu: powiat M. Suwałki. powiat suwalski, powiat augustowski, powiat sejneński, powiat grajewski, powiat moniecki.
 • być osobą w wieku 15-29 lat,
 • posiadać status osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub/i biernej zawodowo,
 • nie uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ani nie uczestniczyć w szkoleniu, tj nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu,
  – Indywidualna Analiza Predyspozycji Zawodowych Uczestników Projektu, 3 godziny indywidualnych zajęć,
  – Indywidualny Plan Działania, 3 godziny indywidualnych zajęć,
 • Poradnictwo zawodowe grupowe, 48 godzin, 4 grupy 10 osobowe.
 •  Spawacz metodą TIG, 112 godzin, 1 grupa 10 osobowa.
 • Komputerowe wspomaganie prac biurowych, 102 godzin, 1 grupa 10 osobowa.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD, 108 godzin, 1 grupa 10 osobowa.
 • staże dla 30 uczestników projektu, czas trwania 3 miesiące.

Wartość projektu: 381 948,00  zł

Okres realizacji: od 01.02.2017 r. do 31.07.2018 r

Realizator: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 125

Strona projektu: przejdź