Archiwum kategorii: woj. śląskie

Moja firma – mój sukces!

Projekt „Moja firma – mój sukces!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia

Grupa docelowa: 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn), powyżej 30 roku życia planujących rozpocząć działalność gospodarczą, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo należących do znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  grup

-osoby z niepełnosprawnościami

– kobiety  (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka)

– osoby w wieku powyżej 50 +

– osoby o niskich kwalifikacjach

-osoby długotrwale bezrobotne

– osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC) w województwie śląskim, na terenie Subregionu Zachodniego.

Zakres wsparcia:

• wsparcie szkoleniowo – doradcze : szkolenie grupowe;

• wsparcie szkoleniowo  doradcze – indywidualne;

• bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

wsparcie pomostowe:

– finansowe
– w postaci usług szkoleniowo – doradczych

Wartość projektu : 2 303 209,88 zł

Okres realizacji:01.08.2017 r.-31.12.2018

Realizator: VISION CONSULTING SP. Z O.O.

Kontakt:

e-mail: mojafirmamojsukces@vision-consulting.pl
tel: +48 699 670 274

Strona projektu: przejdź

Sprawna firma

Projekt „Sprawna firma” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia

 

Grupa docelowa:  20 osób niepełnosprawnych po 30 roku życia (od dnia 30. urodzin) z obszaru województwa śląskiego, nie pracujących, tj. są bezrobotnych lub biernych/nieaktywnych zawodowo

osoba będąca uczestnikiem projektu nie może równolegle korzystać z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS, na działania związane z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Zakres wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze (w tym zwrot kosztów dojazdu),
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości maksymalnie 23 750,00 zł/osobę,
  • wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w wysokości 1 750,00 zł/miesiąc/osobę, połączone z doradztwem biznesowym.

 

Wartość projektu : xxx zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.12.2018

Realizator: Agencja Rozwoju Lokalnego S. A. w Sosnowcu

 

Kontakt:

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec.

e-mail: sprawnafirma@arl.org.pl

 

Strona projektu: przejdź