bezpłatne szkolenia

Czas na zmiany

Cele: zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym os.starszych po 50r.ż, kobiet, os.niepełnosprawnych, os.długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) oraz poprawa szans na zatrudnienie os.odchodzących z rolnictwa w powiecie chełmskim i M.Chełm.

Uczestnicy proj.kierowani będą na szkolenia umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji oraz na staże powiązane z odbytym szkoleniem. W celu identyfikacji potrzeb oraz udzielenia kompleksowego, dostosowanego do potrzeb wsparcia wszystkim uczestnikom przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym, co wpłynie na zwiększenie skuteczności zaplanowanych w projekcie działań.

Gł.rezultatem proj.będzie podjęcie pracy przez os.bezrobotne na poziomie co najmniej: – 33% os. w wieku pow. 50r.ż; – 39% kobiet; – 33% os. z niepełnosprawnościami; – 30% os. długotrwale bezrobotnych; – 38% os. o niskich kwalifikacjach; – 45% os. nie należących do żadnej z w/w grup. Zakłada się, że co najmniej 80% uczestników szkoleń w projekcie uzyska nowe kwalifikacje. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 50os.(28K/22M) w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP w Chełmie, posiadających określony I lub II profil pomocy (w tym rolnicy i członkowie ich rodzin tj.współmałżonek lub domownik, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych zamierzający odejść z rolnictwa) należące do co najmniej  jednej z wymienionych grup: os.starsze po 50r.ż.,kobiet, os.niepełnosprawne, os.długotrwale bezrobotne, os.o niskich kwalifikacjach.

Wartość projektu: 688 165,10 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 31.05.2019

Realizator: POWIAT CHEŁMSKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE
Kontakt:
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel: 82 562-76-97
fax: 82 562-76-68

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *