bezpłatne szkolenia

Kreujemy pracowników!

CEL:  wzrost potencjału zatrudnieniowego co najmniej 90% z spośród 72[40K,32M]objętych wsparciem osób:BIERNYCH ZAWODOWO[9K,5M]oraz BEZROBOTNYCH [31K,27M]-minimum 80%UP w tym min.15%[5K,4M]ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN odchodzących z rolnictwa,w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących (wg KC) woj.lubelskie, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez ZINDYWIDUALIZOWANĄ,adekwatną do potrzeb KOMPLEKSOWĄ I SKUTECZNĄ AKTYWIZACJĘ EDUKACYJNĄ,PSYCHOSPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ w terminie do 31.06.2018

WSKAŹNIKI REZULTATÓW Liczba osób(po opuszczeniu programu) -które uzyskały kwalifikacje:36K;29M;MIN.80%UP-KR.PREM.2 -pracujących łącznie z prow.działalność:18K;15M -pracuj. w sektorze pozarolniczym:2K;1M

GRUPA DOCELOWA: to 72[40K,32M]osoby fizyczne 1)zamieszkałe (zg.zKC)w woj.lubelskim, 2)pow.30r.ż. (od dnia 30ur.), 3) a)bezrobotne[31K,27M]-min.80%UP  w tym aa)min.15%UPbezrob.:[5K,4M] -będące rolnikami i członkami ich rodzin zarejestr.w PUP/MUP jako bezrobotne i prow.indywidualne gospod.rolne do wlk.2ha przelicz.oraz zamierzające odejść z rolnictwa LUB b)bierne zawod.[9K,5M] 4)należące do min.jednej z nw.grup: a)os.niepełnospr.[19K;17M]-MIN 50%UP b)os.>50r.ż.(od dnia 50ur.):[10K,8M]-MIN 25%UP c)os dług.bezrobotne:[19K,16M]-MIN 60%UPbezrob. d)os.o niskich kwalif.zawod.:[26K,25M]-MIN70%UP e)kobiety:40K-MIN.55%UP

ZADANIA:

1.IDENTYFIKACJA POTRZEB UP-OPRACOW./AKTUALIZACJA IPD -100%UP (KRYT.SPECYF.3) -łącznie 324h z doradcą zaw./psychologiem

2.PRZYGOTOWANIE DO AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY -łącznie 288hdoaradztwa grupowego i 324h indywidualnego z doradcą zaw./psychol.

3.PRZYG.DO ZAWODU-ZDOBYCIE KWALIFIKACJI -wyłącznie kursy z zawodów defic.w tym dla MIN.10%UP z sektora Białej gospodarki-KR.PREM.1

4.PRZYG.DO ZAWODU-ZDOBYCIE DOŚWIADCZENIA -3 m-czne staże (KRYT.SPECYF.4)

5.AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY -łącznie 432h pośrednika pracy

Wartość projektu: 1 239 532,22 zł

Okres realizacji: od 1.11.2017 do 31.10.2018

Realizator: 7CUBES SP. Z O.O
Kontakt:

7 CUBES Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 15a/1b
00-640 Warszawa

tel.: +48224659998
Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *