Bezpłatne szkolenia unijne

Młodzi GO

Projekt „Młodzi GO” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 50 osób młodych wieku 15-29 lat, bez pracy, niezarejestrowanych w urzędach pracy i nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, z terenu województwa świętokrzyskiego w tym:

  • biernych zawodowo (którzy w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie są osobami pracującymi i nie są osobami bezrobotnymi),
  • długotrwale bezrobotnych, niezarejestrowanych w PUP/MUP
  • niepełnosprawnych
  • zamierzających podjąć zatrudnienie.

Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Zakres wsparcia:

  • Indywidualny plan działania-identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia .
  • Poradnictwo zawodowe- wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.
  • Subsydiowanie zatrudnienia- refundacja kosztów zatrudnienia  do  50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie  do 1.200,00 PLN na osobę miesięcznie przez okres do 12 miesięcy.
  • Wyposażenie lub doposażenie nowo utworzonego stanowiska pracy – refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie  do 3.000,00 PLN na uczestnika projektu
  • Wsparcie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia na zasadzie pomocy publicznej, natomiast na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

Wartość projektu: 1 926 000,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

Realizator: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach

Kontakt:

Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *