bezpłatne szkolenia

Nowa akcja – Integracja

Cel: ZWIĘKSZONA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAWODOWA wyrażona efektywnością społeczno-zatrudnieniową 60 osób (36K,24M) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z opisem grupy docelowej) zamieszkujących powiaty hrubieszowski,włodawski, M.Chełm, M.Biała Podlaska, M.Zamość (w rozumieniu Kod.Cywilnego) w wyniku realizacji kompleksowego programu aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej w okresie 01.09.2017-30.06.2018 r.

Grupa docelowa:  w szczególności:os.pozostające bez zatrudnienia,os.bezrobotne–wyłącznie należące do trzeciej grupy os.sprofilowanych jako os.oddalone od rynku pracy w rozumieniu Regulaminu Konkursuos.o niskich kwalifikacjachos.z niepełnospr.w tym z zaburzeniami psych., w tym:70%-to os.bierne zawodowo/42os30%-bezrobotne/18os Ponadto, w grupie znajdzie się:60%-K/36os20%-ON/12os30%/os.z niskimi kwalifikacjami-18os10%-os.50+/6os50%-os.z POPŻ/36os

Zadania: Identyfikacja potrzeb z IPD-60os./6h Grupowe Wsparcie Psychologiczne 60os./16h, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy 60os./24h, Szkolenia zawodowe 60os./80h, Pośrednictwo pracy 12os./24h, Staże zawodowe 48os./3-ce

Rezultaty: L.osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.20os.L.osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.poszukujących pracy po opuszczeniu progr.-min.19os.L.osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.pracujących po opuszczeniu progr.,łącznie z pracującymi na własny rachunek-min.18os.

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności społ.-zatrudnieniowej i zatrudnieniowej po opuszczeniu programu uczestników:w odniesieniu do os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.-efektywność społ.-zatrudnieniowa-min.56%, zatrudnieniowa–min.30%;w odniesieniu do os.o znacznym stopniu niepełnosprawności, os.z niepełnospr. intelektualną i z niepełnospr.sprzężonymi-efektywność społ.-zatrudnieniowa-min.46%,

Wartość projektu: 973 888,20 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 30.06.2018

Realizator: VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:

ul. Bohaterów Monte Casino 53
20-705 Lublin

Telefon : +48 573 429 333

e-mail: akcja-integracja@vision-consulting.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *