bezpłatne szkolenia

Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw

Cel główny: zahamowanie zjawiska uzależniania od pomocy społ.dziedziczenia biedy oraz poprawa dostępu do rynku pracy z wykorzystaniem usług CIS poprzez objęcie uczestników IPD/Indywid.Progr.Zatrudnienia Socjalnego, organizację zajęć z zakr. reintegracji społecznej i zawodowej dla 48 uczestn.- 27kobiet i 21mężczyzn z grupy osób wykluczonych lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z ter.Miasta Krasnystaw w okr.od 02.05.2017 do 31.12.2019 r.

Rezultaty: Kluczowe wskaźniki na poz.rezultatu dotyczą liczby osób, które po zakończonym uczestnictwie w CIS uzyskały kwalifikacje, poszukują pracy, podjęły zatrudnienie,  Kluczowe wskaźniki na poziomie produktu dotyczą liczny osób objętych wsparciem w programie,osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie, liczby osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakr. kompetencji cyfrowych.

Grupa docelowa: 48 osób (27K i 21M)wykluczonych lub osób zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z ter. Miasta Krasnystaw.

Zadania: opracowanie dla każdego z uczestn.IPD/IPZS w ramach którego zaplan. spotkania z psychologiem,pracownikiem socjal oraz kons.z doradcą zawod. w PUP Krasnystaw., przeprowadzenie zajęć aktywizacyjnych i z zakr.„umiejętności aktywnego poszukiwania pracy” w PUP Krasnystaw w ramach reinteg. społecznej, przeprow.zajęć z zakresu reinteg. społ.w CIS w tym: poradnictwo prawne, indyw.poradnictwo terapeuty uzależnień, warsztaty umiejętności społecznych, psychoedukacja rodzinna, poradn. indyw.i konsultacje z psychologiem,warsztaty przedsiębiorczości społecznej, warsztaty kompetencji cyfrowych oraz zajęć z reinteg.zawodowej w tym: utworzenie gr.gospodarczej-konserwator terenów zielonych, opiekunek osób starszych, malarz-tapeciarz.

Wartość projektu : 1 025 436,17 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.04.2020

Realizator:MIASTO KRASNYSTAW/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE

Kontakt:

ul. Sikorskiego 10

22-300 Krasnystaw

Tel. 82 540 60 93

e-mail cis@krasnystaw.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *