bezpłatne szkolenia

Zawody przyszłości

Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 50 osób (28K,22M) z grup defaworyzowanych na rynku pracy (tj. K, osób w wieku 50 lat i więcej, OzN, ONK i ODB) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących PK (w rozumieniu KC) w woj. lubelskim(w tym w 80% będą to os. bezrobotne a w 20% os. bierne zawodowo) poprzez poradnictwo zawod. i IPD, staże, pośrednictwo pracy, wsparcie AON i szkol.zawodowe w zakresie: opiekun os. starszej/ pracownik biurowy/ kelner/ florysta oraz nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem przez min. 40 uczestników projektu (23K,17M)

Grupa docelowa: 50 osób (28K,22M) w wieku 30 lat i więcej należących do grupy osób bezrobotnych (w tym rolników oraz członków ich rodzin zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, prowadzących indywid. gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa) oraz biernych zawodowo, z terenu PK z woj. lubelskiego (zamieszkujących w rozumieniu KC w PK), należących co najmniej do jednej z następujących grup: – os. w wieku 50 lat i więcej (25%, tj. 13 os.) – długotrwale bezrobotni – kobiety – os. z niepełnospr.(min.50%GD-25os.) – os. o niskich kwalifik.

Główne rezultaty: 1) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 18 osób. 2) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 40 osób.

Główne zadania: poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne z opracowaniem IPD), szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe.

Wartość projektu: 1 093 108,80 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 30.09.2018

Realizator: FUNDACJA „LIDERZY SUKCESU”
Kontakt:
ul. Niepodległości 39
23-210 Kraśnik
tel. 509 738 883

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *