Bezpłatne szkolenia unijne

Czas na rozwój!

Projekt „Czas na rozwój!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Grupa docelowa:  140 osób (84 kobiet i 56 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie co najwyżej na poziomie średnim lub ponadgimnazjalnym), w wieku powyżej 30. roku życia, bezrobotnych (80% liczby uczestników) lub biernych zawodowo (20% liczby uczestników), zamieszkujących obszar województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Zakres wsparcia:

 • Opracowanie indywidualnego planu działania (6 godzin).
 • Grupowe doradztwo zawodowe (12 godzin).
 • Pośrednictwo pracy (6 godzin).
 • Indywidualne doradztwo zawodowe (4 godziny).
 • Szkolenia w zakresie: Rachunkowość/księgowość (100 godzin);
  Kadry i płace (80 godzin); Kosmetyczka (100 godzin); Obsługa klienta i techniki sprzedaży (40 godzin); Grafika komputerowa (55 godzin).
 • Dodatkowo udział w jednym ze szkoleń rozwijających w zakresie: Autoprezentacja (15 godzin), Zarządzanie czasem(15 godzin).
 • Trzymiesięczne staże zawodowe

Wsparcie dodatkowe:

 • Pokrycie kosztów badań lekarskich, stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW.
 • Stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych i rozwijających
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Catering i materiały szkoleniowe w ramach doradztwa grupowego i szkoleń

Wartość projektu : 1 865 073,24 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 r. do 30.11.2018 r.

Realizator: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o. o. 

Kontakt (siedziba):

kom.: +48 512 895 437
tel.: +48 81 534 60 98
fax: +48 81 533 78 29

e-mail: info@csi.info.pl

Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
tel. kom.: 512 058 626
e-mail: cnr@csi.info.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *