Bezpłatne szkolenia unijne

Dolnośląskie Forum Aktywizacji

Projekt „Dolnośląskie Forum Aktywizacji” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

 

Grupa docelowa: 100 osób w wieku 30 + z obszaru woj. dolnośląskiego, bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:
– 30 długotrwale bezrobotnych,
– 30 o niskich kwalifikacjach,
– 25 powyżej 50 roku życia
– 10 niepełnosprawnych
– 40 osób zamieszkujących tereny wiejskie

 

Zakres wsparcia:

  • Objęcie uczestników/czek projektu Indywidualnymi Planami Działania oraz wsparcie ich realizacji w ramach indywidualnej opieki doradców zawodowych/psychologów.
  • Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń zawodowych sektora zielonej gospodarki potwierdzających kwalifikacje i kompetencje, dobranych zgodnie z zapotrzebowaniem dolnośląskiego rynku pracy oraz dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników/czek projektu.
  •  Organizacja staży zawodowych zgodnych z profilem zawodowym uczestniczek i uczestników projektu.
  • Realizacja grupowego poradnictwa zawodowego (16godzin/osoba) – 10 grup x 4 x 4 godz
  • Realizacja usługi pośrednictwa pracy wspomagającej uczestniczki i uczestników projektu w zdobyciu wiedzy o regionalnym rynku pracy oraz wspierającej w zdobyciu zatrudnienia zgodnego z potrzebami, predyspozycjami i zainteresowaniami uczestników/czek projektu (2 x 1 godz./osoba).
  • Wsparcie mobilności zawodowej poprzez wypłatę dodatku relokacyjnego dla 20% najbardziej zmotywowanych uczestniczek i uczestników projektu*.

 

Wartość projektu : 1 604 119,20 zł

Okres realizacji: 01.01.2017 r. do 31.03.2018

Realizator: Euro-Forum Marek Gudków

 

Kontakt:

ul. Cicha 5
58-300 Wałbrzych
tel. 661 827 164

biuro.ds@euro-forum.com.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *