bezpłatne szkolenia

Kierunek – AKTYWNOŚĆ!

CEL:ZWIĘKSZONA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA I PODNIESIONA ZDOLNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA 48(26K,22M)osób wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.-100%os. z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psych.)w wieku18-64lata,bezrobotnych i biernych zawod.,zamieszkujących w roz.Kod.Cywilnego na terenie woj.lubelskiego,poprzez oferowane wsparcie:diagnozę potrzeb i IPD,poradnictwo psychologiczne,warsztaty kompetencji społ.,szkolenia zawod,szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych,staż,pośrednictwo pracy,prowadzących do podjęcia zatrudnienia przez min.15os.

 GRUPA: 48(26K,22M)osób wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.-100%os.niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi)pozostających bez zatrudnienia w wieku18-64lata,w tym min.10os.bezrobotnych(zarejestrowanych wPUP/MUPjako bezrobotne,zakwalifikowanych do IIIprofilu pomocy)i 38os.biernych zawod.,w szczególności os.o niskich kwalifikac.(min.30%),w wieku50+(min.10%),długotrwale bezrob.(min.10%)i os.korzystające zPOPŻ(min.50%),zamieszkujące w roz.Kod.Cywilnego w woj.lubelskim,zwłaszcza w gminach, gdzie odsetek os.korzystających ze świadczeń pomocy społ.z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj.lubelskiego.

ZADANIA: 1.DIAGNOZA POTRZEB I UTWORZENIE IPD 2.PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 3.WARSZTATY KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 4.SZKOLENIA ZAWODOWE  5.SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH-ICT 6.STAŻE ZAWODOWE 7.POŚREDNICTWO PRACY

REZULTATY: 1.Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-16 2.Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.poszukujących pracy po opuszczeniu programu-22 3.Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.pracujących po opuszczeniu programu-15 4.Liczba ONobjętych wsparciem w programie -48

Wartość projektu: 986 968,4 zł

Okres realizacji: od 1.11.2017 do 31.08.2018

Realizator: VIAMED S.C. JERZY WIECZOREK JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO SELF
Kontakt:

tel/fax. +48817466941, e-mail: proself@proself.pl

Biuro: 20-810 Lublin, ul. Sławinkowska 120A

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *