dotacje unijne

Nowa firma – Nowe możliwości!

GRUPA DOCELOWA: 60 (min.60%K)osób fiz.w wieku 30 lat i więcej z terenu woj.lubelskiego-powiatów wymienionych w cz.1.8 wniosku(w przypadku os.fiz.zamieszkują one na obszarze woj.lubelskiego-powiatów wymienionych w cz.1.8 wniosku w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy(w tym os.zarejestr.w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działaln.gospod.,z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących dział.na podstawie odrębnych przepisów(w tym m.in. działalność adwokacką,komorniczą lub oświatową)w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do proj.Ww. osoby należeć będą co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku powyżej 50r.ż., b) kobiety, c) os.z niepełnosprawnościami, d) os.długotrwale bezrobotne, e) os.o niskich kwalifikacjach. Wsparcie obejmuje w min.5%os.odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działaln.gospod.

CEL GŁÓWNY: Podniesiona zdolność samozatrudnienia(założenia i utrzymania działalności gospodarczej) 60(min.60%K)os.fiz.w wieku 30 lat i więcej z terenu woj.lubelskiego(powiatów wymienionych w cz.1.8 wniosku),pozostających bez pracy,zamierzających rozpocząć prowadzenie działaln.gospod., należących co najmniej do jednej z następujących grup:osoby w wieku powyżej 50 roku życia,kobiety,osoby z niepełnosprawnościami,osoby długotrwale bezrobotne,osoby o niskich kwalifikacjach do 31.01.2019r.,poprzez kompleksowe wsparcie w proj.

WSKAŹNIKI: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działaln.gospod.-56, Liczba osób pozostających bez pracy,które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działaln.gospod.w programie-54.

ZADANIA: 1.Szkolenia oraz doradztwo(indywidualne i grupowe)umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działaln.gospod., 2.Przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działaln.gospod., 3.Wsparcie pomostowe

Wartość projektu: 1 983 347,99zł

Okres realizacji: od 01.11.2017 do 31.01.2019 r.

Realizator: NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:
telefon: 81 536 56 00
e-mail: sekretariat@nskonsulting.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *