bezpłatne szkolenia

Przez wiedzę do integracji

Cel: Uaktywnienie społeczno – zawodowe 48 UP(29 kobiet i 19 mężczyzn), poprzez realizację zdiagnozowanego do specyficznych potrzeb UP kompleksowego programu aktywizacji od 01.09.2017 do 31.07.2018

Grupa docelowa: 48 os.(29 K i 19 M) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj.lubelskie pow.:m.Lubelski,lubelski,lubartowski,kraśnicki,świdnicki w rozum.Kodeksu Cywilnego, 100% OS.NIEPEŁNOSPRAWNYCH (W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI) czyli 48 os., z tego 38 os.pozostających bez zatrudnienia i 10 os.bezrobotnych – wyłącznie os. należące do trzeciej grupy os.sprofilowanych jako os.oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,w tym min.50% UP korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),a zakres wsparcia w ramach proj.będzie komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących

Główne rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-34os. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-22os. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek.)-15os. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa dla os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:min.56%, w tym efektywności zatrudnieniowej:min.30%

Zadania: Diagnoza potrzeb UP (w tym Stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji/Indywidualnego Planu Działania) Trening kompetencji społ. Poradnictwo psychologiczne Szkolenia zawodowe Staż zawodowy (3-miesięczny dla 36 UP, 6-miesięczny dla 12 UP) Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 939 939,75 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 31.07.2018

Realizator: TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI
Kontakt:

Ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
Tel.: 699 670 250
e-mail: przezwiedzedointegracji@terra-szkolenia.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *