Archiwa tagu: niskooprocentowane pożyczki

Pożyczka w województwie małopolskim

 • o finansowaniu od 10 000 zł do 1 000 000 zł
 • dla MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 •  finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane przez MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące mające na celu wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju.
 • w ramach instrumentu Pożyczka preferowane będą projekty realizowane
  – w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego).
  – na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego).
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • okres spłaty pożyczki wynosi do 7 lat,
 • okres karencji do 6 miesięcy.

Partnerzy oferujący ten produkt:

Pożyczka w województwie małopolskim

 • o finansowaniu od 10 000 zł do 1 000 000 zł
 • dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 •  finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane przez MŚP działające na rynku powyżej 24 miesięcy mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.
 •  w ramach instrumentu Pożyczka preferowane będą projekty realizowane:
  – w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego.
  – na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego.
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • okres spłaty pożyczki wynosi do 7 lat
 • okres karencji do 6 miesięcy

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie łódzkim

 • o finansowaniu do 70 tysięcy złotych
 • dla osób fizycznych powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotni, poszukujący pracy lub bierni zawodowo), którzy zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: 12 miesięcy

Partnerzy oferujący ten produkt:

Mikropożyczka inwestycyjno-obrotowa w województwie łódzkim

 • o finansowaniu od 70 000 zł
 • dla mikroprzedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • w ramach instrumentu zwrotnego finansowane będą inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału:a.      zalążkowego i kapitału na rozruch,
  -na rozszerzenie działalności,
  – na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
  -na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.
 • okres spłaty do 36 miesięcy
 • karencja w spłacie do 6 miesięcy

Mikropożyczka pożyczka w województwie zachodniopomorskim

 • o finansowaniu do 100 000 złotych
 • dla MŚP, w szczególności start- upów
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • W ramach Instrumentu Finansowego finansowane będą przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 •  Przedsiębiorstwa ubiegające się o Mikropożyczkę muszą spełniać łącznie następujące kryteria:a.   Nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);b.   nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej  uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;c.   są mikroprzedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;d.   są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, mającymi siedzibę lub oddział albo prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego;e.   nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji;f.     nie są wykluczeni stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);g.   nie są podmiotami, w stosunku, do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji
 • okres spłaty: do 5 lat
 • karencja w spłacie: 6 miesięcy

Partnerzy oferujący ten produkt: