Archiwa tagu: podlaskie

Dotacje na Start

Projekt „Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

Grupa docelowa:  40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność napodstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących subregion Suwalski tj. powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki w tym 23 osoby (10 kobiet i 13 mężczyzn) osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 17 osób (10 kobiet i7 mężczyzn) nieaktywne zawodowo

Zakres wsparcia:

 • Wsparcie szkoleniowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 osób w postaci szkolenia „ABC przedsiębiorczości- czyli jak założyć firmę”
 • Wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – dotacje w wysokości 23 000 zł dla 30 osób oraz wsparcie pomostowe – finansowe
 • Wsparcie pomostowe- specjalistyczne (30 osób)
 • Forum wymiany doświadczeń (30 osób)

Wartość projektu : 1 719 663,70 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 30.09.2018

Realizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Kontakt:

Augustów,ul. Tytoniowa 10, tel./fax. (87) 643-52-53

Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel./fax. (85) 711-22-57

Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. (87) 566-37-87

Strona projektu: przejdź

DOBRY START

ProjektDOBRY START – kompleksowe wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia do 29 roku życia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa:  77 osób biernych zawodowo i 13 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy  zamieszkujących powiat m. Suwałki (max.15%os.), powiat suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, monieckie (min.15%os. każdy) w wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET (osoba nie pracująca, nie kształcąca się i nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie), których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także zbyt niskie/brak kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Zakres wsparcia:

 • doradztwo indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (6 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • wsparcie psychologiczne (śr. 2 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe do wyboru spośród następujących:
  – Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli (4 grupy po 6 osób)
  – Obsługa żurawi przenośnych HDS (2grupy po 6 osób)
  – Konserwator z uprawieniami SEP (1 grupa 6 osób)
  – Kelner –barman (1 grupa 6 osób)
  – Pracownik ds. kadrowych i płacowych (3grupy po 6 osób)
  – Pracownik ds. obsługi biurowejz językiem obcym (angielskim/litewskim) (4grupy po 6 osób)
 • 3 miesięczne staże zawodowe

Wsparcie dodatkowe:

 • Stypendia stażowe – 997,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • Ubezpieczenie NNW

Wartość projektu : 965 556,50 zł

Okres realizacji: od 02.01.2017 do 31.12.2017

Realizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Kontakt:

Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. 87 643 52 53

Grajewo, ul. Kolejowa 6b, tel./fax. 86 272 64 27

Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. 87 566 49 64

Strona projektu: przejdź

OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI

Projekt „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI – kompleksowe wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia do 29 roku życia” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa:  72 osoby bierne zawodowo i 12 osoby bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy zamieszkujących powiat bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki (min.15%os. każdy) w wieku 15-29 lat, należące do grupy NEET (osoba nie pracująca, nie kształcąca się i nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie), których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także zbyt niskie/brak kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Zakres wsparcia:

 • doradztwo indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(6 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • wsparcie psychologiczne (śr. 2 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe do wyboru spośród następujących:
  – Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli (4 grupy po 5 osób)
  – Spawanie metodą MAG (4 grupy po 6 osób)
  – Pracownik ds. kadrowych i płacowych (4 grupy po 5 osób)
  – Pracownik ds. obsługi biurowej (4 grupy po 5 osób)
 • 3 miesięczne staże zawodowe

Wsparcie dodatkowe:

 • Stypendia stażowe – 997,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • Ubezpieczenie NNW

Wartość projektu : 969 182,90 zł

Okres realizacji: od 02.01.2017 do 31.12.2017

Realizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Kontakt:

Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730-24-49,
Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682-24-85,
Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655-21-43,

Strona projektu: przejdź