szkolenia dla pracujących

Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim

Cel: poprawa konkurencyjności co najmniej 1334 przedsiębiorstw sektora MŚP w podregionie lubelskim poprzez objęcie co najmniej 3130 ich pracowników usługami rozwojowymi oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian zachodzących w gospodarce. Cel zostanie osiągnięty do 30.06.2019 r. Wsparcie w projekcie jest realizowane w oparciu o podejście popytowe. Oznacza to zastosowanie mechanizmu dystrybucji środków ukierunkowanego na możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez przedsiębiorcę odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe. W związku z tym, to przedsiębiorca decyduje, jakiego wsparcia potrzebuje i sam dokonujea wyboru najlepszej według niego usługi rozwojowej.

W celu realizacji tego podejścia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowała i wdrożyła Bazę Usług Rozwojowych, za pośrednictwem której przedsiębiorcy mogą dokonywać między innymi wyboru usługi rozwojowej. Wszystkie usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw z województwa lubelskiego finansowane ze środków europejskich muszą być realizowane za jej pośrednictwem.

Przedsiębiorca ponosi koszty za usługę rozwojową ze środków własnych, a następnie Operator refunduje mu część kosztów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej. Projekt przewiduje wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionu lubelskiego, tj. m. Lublin, powiatu lubelskiego, lubartowskiego, świdnickiego i łęczyńskiego. Preferowani są przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER; przedsiębiorcy zgłaszający swoich pracowników w wieku 50+  bądź pracowników o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie); przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego w kontekście realizacji celów strategicznych województwa; przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu i przedsiębiorcy zgłaszający do objęcia wsparciem kobiety

Wartość projektu: 16 498 856,00 zł

Okres realizacji: od 01.10.2017 do 30.06.2019 r.

Realizator: LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY S.A.
Kontakt:
TELEFON
(+48) 815346100
FAKS
(+48) 815318548
EMAIL
biuro@lpnt.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *