Bezpłatne szkolenia unijne

W DOBRĄ STRONĘ

Projekt „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 50 osób w wieku 18-64 lat, zamieszkujących powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów, (oświadczenie) będących

  • Osobami z niepełnosprawnościami, tj. z umiarkowanym i znacznym stopniem
    niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi, (orzeczenie/inny dokumenty poświadczający stan zdrowia)
  • Osobami z niepełnosprawnościami doświadczającymi wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby korzystające z programu PO PŻ) (zaświadczenie z OPS/oświadczenie, zaświadczenie z PUP)

Zakres wsparcia:

  • identyfikacja indywidualnych potrzeb;
  • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe;
  • treningi umiejętności i kompetencji społecznych (1 z 5 treningów)
  • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji (szkolenia dostosowane do predyspozycji każdego uczestnika projektu, za udział w szkoleniach przysługuje stypendium)
  • staże przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (za udział w stażach przysługuje stypendium)
  • pośrednictwo pracy

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: od 1.01.2017 r. do 30.09.2018 r.

Realizator: Stowarzyszenie PROREW

Kontakt:

Biuro Projektu:
ul. Rynek Podgórski 12/6, Kraków

Tel. 536 283 889

e-mail: magdalenakapusta.prorew@gmail.com

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *