Archiwum kategorii: woj. małopolskie

Z POWER-EM W PRZYSZŁOŚĆ!

Projekt „Z POWER-EM W PRZYSZŁOŚĆ! realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Grupa docelowa: 210 osób (112 K i 98 M) w wieku 15-29 lat, zamieszkujących (w rozumieniu KC) subregion Miasto Kraków, wyłącznie osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET

Zakres wsparcia:

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Pośrednictw pracy
 • Kursy i szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe/bony stażowe/bony na zasiedlenie
 • Szkolenia z przedsiębiorczości
 • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • Subsydiowane zatrudnienie:

Wartość projektu: 3 795 028,34 zł

Okres realizacji: 01.01.2018 do 31.12.2020.

RealizatorInstytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.

Kontakt:

tel. 605-847-700, 12 423 66 90

mail: a.pater@itk.krakow.pl

ul. Łężce 23, 30-614 Kraków

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Zawodowa przyszłość w Twoich rękach

Projekt „Zawodowa przyszłość w Twoich rękach” realizowany w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Grupa docelowa: 160 osób młodych w wieku 15-29 lat (96 K i 64 M), które są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, z terenu województwa małopolskiego

 

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania)
 • Poradnictwo indywidualne
 • Poradnictwo grupowe
 • Wsparcie psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • Staż
 • Pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu: 2 194 493,11 zł

 

Okres realizacji: od 01.11.2016 do 31.03.2018

 

Realizator: Europejska Grupa Doradcza SP. Z O.O.

 

Kontakt:

Biuro Projektu:

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7,
32-600 Oświęcim
tel. 33 / 847 54 75, kom. 664 556 285
e – mail: malopolskie@eurogrupa.pl

 

Strona projektu: przejdź

W DOBRĄ STRONĘ

Projekt „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 50 osób w wieku 18-64 lat, zamieszkujących powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów, (oświadczenie) będących

 • Osobami z niepełnosprawnościami, tj. z umiarkowanym i znacznym stopniem
  niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi, (orzeczenie/inny dokumenty poświadczający stan zdrowia)
 • Osobami z niepełnosprawnościami doświadczającymi wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby korzystające z programu PO PŻ) (zaświadczenie z OPS/oświadczenie, zaświadczenie z PUP)

Zakres wsparcia:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb;
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe;
 • treningi umiejętności i kompetencji społecznych (1 z 5 treningów)
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji (szkolenia dostosowane do predyspozycji każdego uczestnika projektu, za udział w szkoleniach przysługuje stypendium)
 • staże przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (za udział w stażach przysługuje stypendium)
 • pośrednictwo pracy

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: od 1.01.2017 r. do 30.09.2018 r.

Realizator: Stowarzyszenie PROREW

Kontakt:

Biuro Projektu:
ul. Rynek Podgórski 12/6, Kraków

Tel. 536 283 889

e-mail: magdalenakapusta.prorew@gmail.com

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy