dotacje unijne

W kierunku samozatrudnienia

CEL: podwyższona aktywność zawodowa poprzez promocję przedsiębiorczości i podjęcie samozatrudnienia przez min.83% wśród 60os.(36K/24M)spełniających kryteria grupy docelowej, skutkujący powstaniem 50 nowych firm(min.51 nowych miejsc pracy). Cel ten zostanie zrealizowany w okresie od 01 I 2017r. do 31 III 2018r.

GRUPA DOCELOWA: osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego,pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne),zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,z wyłączeniem os.zarejestrowanych w KRS,CEiIoDG lub prow.działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach. Odbiorcami proj.będzie 60os.(36kobiet i 24mężczyzn)-os. fizycznych bezpośrednio korzystających ze wsparcia EFS,zamieszkujących w rozumieniu K.C.na obszarze woj.lubelskiego. Wśród grupy docelowej min.5%(min.3UP)to osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,należący przynajmniej do jednej z pośród ww.grup.

DZIAŁANIA: 1) Poradnictwo (indywidualne i grupowe) 2) Szkolenie „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” 3) Bezzwrotne dotacje 4) Wsparcie pomostowe finansowe 5) Wsparcie pomostowe szkoleniowo- doradcze

REZULTATY: -50UP otrzyma bezzwrotne środki na założenie działalności gosp. -powstanie min.51nowych miejsc pracy

 

Wartość projektu: 1 964 425,68 zł

Okres realizacji: od 01.11.2017 do 31.01.2019 r.

Realizator: TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI
Kontakt:
ul. Wojciechowska 7m
20-704 Lublin

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *