bezpłatne szkolenia

Akcja RE:Aktywacja

Cel: wzrost zdolności do zatrudnienia 90 os. zarejestrowanych jako bezrobotne w wieku 30 lat i więcej należących do grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy zamieszkałych w powiatach bytowskim, słupskim i kwidzyńskim poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacyjne realizowane w okresie IX.2017-X.2018. Cele szczegółowe proj.: a) nabycie przez min. 60% uczestników proj. kwalifikacji zawodowych zgodnych z ich predyspozycjami i potrzebami lokalnego rynku pracy potwierdzonych egzaminem i otrzymaniem stosownego certyfikatu b) zdobycie zatrudnienia przez min. 45% uczestników projektu

Grupa docelowa: 90 os. (54K/36M) zarejestrowanych jako bezrobotne w wieku 30 lat i więcej należących do co najmniej jednej z poniższych grup: – osoby powyżej 50 r.ż. (min. 25% uczestników, czyli 23 os. [13K/10M]) – osoby o niskich kwalifikacjach (min. 25% uczestników, czyli 23 os. [13K/10M]) – osoby z niepełnosprawnościami (min. 11% uczestników, czyli 10 os. [6K/4M]) – osoby długotrwale bezrobotne (min. 10% uczestników, czyli 9 os. [6K/3M]) – kobiety (min. 54 os.) Projekt skierowany wyłącznie do osób pochodzących z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia, tj. zamieszkałych (zg. z KC) na obszarze powiatów: bytowskiego, słupskiego i kwidzyńskiego.

Zadania: a) poradnictwo zawodowe z IPD b) doradztwo psychologiczne c) trening aktywnego poszukiwania pracy d) szkolenia zawodowe e) staże zawodowe f) pośrednictwo pracy g) możliwość uzyskania dodatku relokacyjnego.

Do najważniejszych rezultatów proj. należy nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 60% uczestników i zdobycie zatrudnienia przez min. 45% uczestników (weryfikowane zgodnie ze sposobem pomiaru efektywności zatrudnieniowej).

Wartość projektu : 1 257 668,16 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 02.28.2019

Realizator: TOWARZYSTWO EDUKACYJNE „WIEDZA POWSZECHNA”

Kontakt:

al. Grunwaldzka 137/7, 80-264 Gdańsk,

tel./fax: +48 58 345 11 66; +48 58 557 42 76,

email: wiedza.powszechna@gmail.com

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *