Archiwum kategorii: woj. lubuskie

Aktywni niepełnosprawni – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 24 niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego

Projekt Aktywni niepełnosprawni – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 24 niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiegorealizowany w ramach Osi Priorytetowej 7; Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa: 24 mieszkańców woj. lubuskiego (58% K), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność do udziału w życiu społeczno-zawodowym

Zakres wsparcia:

– Indywidualna Ścieżka Reintegracji [IŚR] – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem
– Trening kompetencji i umiejętności społecznych – spotkania grupowe
– Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy – spotkania grupowe
– Szkolenia służące nabyciu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych – śr. 70 godz./1 os.
– Staże zawodowe – 3 miesięczne
– Zatrudnienie wspomagane – usługi trenerki pracy w ramach mech. racjonalnych usprawnień

Wartość projektu: 251 333,50 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 31.05.2018

Realizator: Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A.

Kontakt:

ul. Kombatantów 34/409
66-400 Gorzów Wlkp.

email: j.podgorska@kontraktor.biz.pl
tel. +48 663 770 613

Strona projektu: przejdź

Kompleksowy program integracji społeczno-zawodowej na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiego

Projekt Kompleksowy program integracji społeczno-zawodowej na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiegorealizowany w ramach Osi Priorytetowej 7; Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

Grupa docelowa: 30 mieszkańców woj. lubuskiego, w tym 57% kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność

Zakres wsparcia:

Opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem

Trening kompetencji i umiejętności społecznych – warsztaty grupowe

Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy – warsztaty grupowe

Szkolenia zawodowe

Pośrednictwo pracy wraz z subsydiowanym zatrudnieniem

Wsparcie trenera pracy

Wartość projektu:323 432,50 zł

Okres realizacji: od 01.10.2017 r. do 31.07.2018 r.

Realizator: Kontraktor Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Kombatantów 34/409, 66-400 Gorzów Wlkp.

email: b.bartczak@kontraktor.biz.pl
tel. +48 666 012 538

Strona projektu: przejdź

Lepszy start – program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo z województwa lubuskiego

Projekt „Lepszy start – program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo z województwa lubuskiego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6; Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

Grupa docelowa: 112 osób (69k i 43M) biernych zawodowo, którzy zgodnie z KC zamieszkują na terenie województwa lubuskiego.

Zakres wsparcia:

 • Poradnictwo zawodowe IPD – 112 osób
 • Wsparcie indywidualne – coaching – 112 osób
 • Poradnictwo zawodowe grupowe – warsztaty kariery – 112 osób
 • Kursy zawodowe – 112 osób
 • Wysokiej jakości staże zawodowe

Wartość projektu: 254 971,75 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.12.2018

Realizator: Advance Ewelina Podziomek w partnerstwie z Syntea S.A.

Kontakt:

ul.Zatonie Jaśminowa 3,

66-004 Zielona Góra.

Strona projektu: przejdź

Nowy Start Twoją Szansą!

Projekt „Nowy Start Twoją Szansą! w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Działanie 6.6. Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia.

Grupa docelowa: 50 osób z obszaru województwa lubuskiego (tj. pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubuskiego lub osoby pozostające bez pracy, które zamieszkują na obszarze województwa lubuskiego)

-zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu

-przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy

Zakres wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Szkolenia kończące się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu
 • Staże zawodowy 4 – miesiące dla osób niepracujących
 • Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 629 103,13 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.12.2017

Realizator: PLUSK POLSKA Sp. z o.o. sp. k.

Kontakt:

ul. Kościelna 2

65 – 001 Zielona Góra

piętro III

TEL: 535 016 717

MAIL: szkolenia.zg@plusk24.pl

Strona projektu: przejdź

Niepełnosprawny pracownik 50+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego w wieku powyżej 50 roku życia

Projekt Niepełnosprawny pracownik 50+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego w wieku powyżej 50 roku życia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6; Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

 

Grupa docelowa: 30 biernych zawodowo osób niepełnosprawnych o niskich kwalifikacjach w wieku pow. 50 lat zamieszkujących woj. lubuskie (w tym ponad 55% kobiet)

 

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia (IPD)
 • Staży zawodowych
 • Wsparcia trenera pracy
 • Nauki aktywnego poszukiwania pracy
 • Pośrednictwa pracy
 • Wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną

 

Wartość projektu: 254 971,75 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.10.2017

Realizator: Kontraktor Sp. z o.o.

 

Kontakt:

Biuro projektu

ul. Kombatantów 34/409, 66-400 Gorzów Wlkp.

Kierownik projektu – p. Joanna Podgórska
email: j.podgorska@kontraktor.biz.pl
tel. +48 663 770 613

 

Strona projektu: przejdź