Bezpłatne szkolenia unijne

Dotacje na start!

Projekt „Dotacje na start!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

 

Grupa docelowa: 50 osób (26 K i  24 M) w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (posiadające zameldowanie na terenie powiatów: opolskiego, ryckiego, świdnickiego, lubartowskiego, kraśnickiego, janowskiego), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym mi.in. działalność adwokacją, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Uczestnicy projektu należą co najmniej do jednej z następujących grup: powyżej 50 roku życia, kobiety, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach

 

Zakres wsparcia:

  • Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” realizowane na poziomie podstawowym (40 godzin dydaktycznych x 4 grupy szkoleniowe śr. 10 osobowe) oraz średniozaawansowanym (32 godziny dydaktyczne x 1 grupa szkoleniowa (10 os.)). Tematyka zajęć: podstawy przedsiębiorczości, prowadzenie księgowości, podstawy marketingu i eMarketingu, prawo pracy i prawo podatkowe, finanse działalności i poszukiwanie obszarów zbytu.
  • Doradztwo indywidualne realizowane na poziomie podstawowym (10 godzin zegarowych / 1 osoba x 40 osób) oraz średniozaawansowanym (8 godzin zegarowych / 1 osoba x 10 osób). Tematyka: doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Przyznanie  bezzwrotnej dotacji finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 osób. Każda z osób, której biznesplan zostanie wyłoniony do dofinansowania otrzyma maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (ok. 23 398 PLN). Wsparcie wypłacone zostanie jednorazowo.
  • Wsparcie pomostowe po zarejestrowaniu działalności gospodarczej udzielane przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego. W ramach wsparcia pomostowego Uczestnik/Uczestniczka otrzyma:
  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane każdej z 40 osób objętych dotacją. Wsparcie pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Każda osoba będzie mogła otrzymać wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy w wysokości do 1 000 zł / m-c,
  • niefinansowe wsparcie pomostowe dla każdej z 40 osób objętych dotacją. Wsparcie będzie realizowane w formie indywidualnego doradztwa księgowego (4 godziny zegarowe x 40 osób) oraz doradztwa prawnego (4 godziny zegarowe x 40 osób).

 

Wartość projektu : 1 952 768,64 zł

Okres realizacji: od 01.03.2017 r. do 30.06.2018

Realizator: Fundacja ECO

 

Kontakt:

ul. Wrotkowska 2; 20-469 Lublin

tel. (81) 440 47 45/ 506 453 430

mail: biuro@fundacjaeco.org.pl

 

Strona projektu: przejdź


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *