bezpłatne szkolenia

Kurs na pracę

Grupa docelowa: 80os.zam.w woj.lubel.w wieku30lat i więcej.Wsparciem zostaną objęte os.w wieku50+(25%UP).

Cel: nabycie,podniesienie lub zmiana kwalifikacji i umiejętności zawod.zgodnie z potrzebami UP i reg.rynku pracy,zwiększające zatrud.wśród80os. z niepełnospraw.(OzN)o40%-kryt prem.nr4(44K,36M),w tym64os.bezr.(35K,3629M)z czego min.60%to os.długotrw.bezr. i min.15%to rolnicy i ich współmał.i domow.zarejestr.wUPjako os.bezr.prowadzące indyw.gosp.rolne do2ha przelicz.zamierzający odejść z rolni.oraz16os.biernych zaw.(9K,7M)–kryt.form.spec.nr1.Wśród UP min.24os.należeć będzie do gr.o niskich kwali.(ISCED3wł.).

Wszystkie szkol.będą szkol.zawod.(w tym10%UP z zakr.białej i zielonej gospodarki) kończącymi się uzysk.certyfikatu/zaświadczenia na podst egz.zew.weryfikującego kwalifi.zawod. Każdy UP będzie miał przygotowany IPD zg.ze standar.określ.w ust.o prom.zatr.,skorzysta z min.2 form wsparcia: -szkoleń zaw.(100%UP) -staży zaw.(100%UP) -zatrud. wspomaganego(100%UP) -pośred. pracy(100%UP).

Min.80%uczest.szkol.uzyska kwalifi.-64UP . Staże zaw.będą powiązane ze szkol.zawod.lub posiadanymi już przezUP kwalifik.lub kompet.,będą trwały3m-ce–kryt.form.spec.nr4. Spełnione zost.kryt.form.spec.nr2-osiąg.min.efektyw.zatrud.na poziomie:dla os.w wieku50lat i więcej-min33%dla kobiet-min39%dla OzN-min33%dla os.długotr.bezr.-min30%dla os.o niskich kwalif.-min38%dlaUP nie kwali.się do żadnej z w/w gr.doc.-0%-wszyscyUP to OzN.

Wartość projektu: 1 103 884,20 zł

Okres realizacji: od 1.10.2017 do 30.09.2018

Realizator: FUNDACJA FUGA MUNDI
Kontakt:
ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin

81 534 26 01

(81) 534 83 76

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *