Bezpłatne szkolenia unijne

Nie bądź bierny na rynku pracy

Projekt „Nie bądź bierny na rynku pracy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Grupa docelowa: 60 osób młodych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby w wieku 15-24 lat, osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, osoby z niepełnosprawnościami; zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. wielkopolskiego

 

Zakres wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym celem zidentyfikowania potrzeb uczestników w zakresie wsparcia, jakie ma być mu udzielone w ramach projektu.
  • Szkolenia zawodowe – kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie kończący się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Udzielone wsparcie będzie zgodne z zapotrzebowaniem na zawody z branży związanej z tzw. „zielonymi miejscami pracy”.
  • 3-miesięczne staże zawodowe – celem stażu zawodowego u przedsiębiorcy jest nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Staże będą powiązane z szkoleniami zawodowymi które odbyli uczestnicy projektu.
  • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby – celem pośrednictwa pracy jest wybór zawodu dla każdego Uczestnika Projektu zgodnie z jego kompetencjami i kwalifikacjami, obejmujące m.in. poszukiwanie ofert pracy, przygotowanie CV i listu motywacyjnego pod konkretną ofertę pracy, nawiązanie kontaktu z pracodawcami.

 

Wartość projektu: 897 675,00 zł

 

Okres realizacji: od 01.11.2016 do 30.09.2017

 

Realizator: Szkolenia i Edukacja sp. z o. o. sp. k.

 

Kontakt:

ul. Jawornicka 8

60-161 Poznań

II piętro, pokój nr 223

TEL. 790 390 417

MAIL    biuro.poznan@szkoleniawkk.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *