Bezpłatne szkolenia unijne

NOWY ZAWÓD NOWE SZANSE

Projekt „NOWY ZAWÓD NOWE SZANSE” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie 10.2. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałanie 10.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement

 

Grupa docelowa: 60 osób (zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących z woj. łódzkiego) , 32 kobiety (52%), 18 osób (30%) 54+ (10K/8M), 10o sób (16%) niskowykwalifikowanych (do ISCED 3 włącznie) (6K/4M), 6 osób (4K/2M) z niepełnosprawnościami (10%), które utraciły pracę lub są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 

Zakres wsparcia:

  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy
  • szkolenia zawodowe
  • staże/ praktyki zawodowe
  • opieka opiekuna stażu

 

Wartość projektu: 1 206 866,52 zł

Okres realizacji: od 01.11.2016 do 31.06.2018

Realizator: ASESOR Ewaluacja i Rozwój

 

Kontakt:

Danuta Balcerzak tel. 506 050 706
e-mail:d.balcerzak@asesor.edu.pl

26-300 Opoczno ul. Kopernika 5e

Strona projektu: przejdź


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *