Bezpłatne szkolenia unijne

OD STAŻU DO ANGAŻU

Projekt „OD STAŻU DO ANGAŻU – projekt aktywizacji zawodowej młodych Lubuszan w oparciu o model mentoringu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Grupa docelowa: 30 osób zamieszkujących na terenie Województwa Lubuskiego (powiaty: krośnieński, zielonogórski, Zielona Góra) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego Art. 25, w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkoli się (tj. nie uczestniczą w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu)

Zakres wsparcia:

  • 5 formach wsparcia: Indywidualny Plan Działania, poradnictwo zawodowe oraz opieka mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy.

Wartość projektu: 447 642,30 zł

Okres realizacji: od 1.01.2017 r. do 31.03.2018 r.

Realizator: JMM Mariusz Lewandowski

Kontakt:

Biuro Projektu
ul. Boh. Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra

Tel. 792 335 900
Tel. 660 713 090
Fax: 61 654 90 30
www.jmm.net.pl/doangazu
doangazu@jmm.net.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *