bezpłatne szkolenia

STOP BEZROBOCIU! NOWE KWALIFIKACJE – NOWE PERSPEKTYWY

Cel: 1. Aktywizacja zawodowa min. 45%U rozumiana jako doprowadzenie do trwającego min.3 m-ce zatrudnienia uczestników. 2. Podniesienie zdolności do zatrudnienia U proj.

Grupa docelowa: 100os. pozostających bez pracy powyżej 30r.ż. z grup: 50+, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach z obszaru woj. pomorskiego. Min. 10%U to os. niepełnosprawne.

Działania: 1. Poradnictwo zawodowe a. Indywidualna diagnoza-8h sesje z doradcą zawodowym, utworzenie IPD, poddany weryfikacji po 6 m-ch celem jego aktualizacji. b. Gr. doradztwo zawodowe (10gr x10os x4dni) praca nad rozwojem zasobów U wraz z innymi U, a także nabycie umiejętności w poszukiwaniu pracy. 2. Wsparcie psych.-doradcze a. Indywidualne konsultacje-pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów U (100os x śr10h/os)-nieobowiązkowe, ilość godzin zależna od IPD b. Terapia gr. odkrywanie podobieństw pomiędzy U, zmniejszanie poczucia osamotnienia, wyobcowania (10gr x10os x2dni) 3. Szkol. z rozwoju kompetencji kluczowych: a. Technologie cyfrowe w procesie poszukiwania pracy(10grx10osx24h stacjonarnie + 24h e-learning) b. Szkol. z aktywnych form poszukiwania pracy-tworzenie dok. aplikacyjnych, sztuka mówienia i prezentacji, rozmowa z pracodawcą, zachowania asertywne, oferty na rynku pracy, proces rekrutacji (10gr x10os x5dni) c. Trening umiejętności społ. -radzenie sobie ze stresem, emocje–jak sobie z nimi radzić, bariery w komunikacji, sposoby rozwiązywania konfliktów, asertywne radzenie sobie w relacjach z ludźmi, budowanie poczucia własnej wartości (10gr x10os x20h) 4. Szkolenia zawodowe-certyfikowane szkolenia zawodowe przygotowujące do pracy w danym zawodzie 5. Pośrednictwo pracy–pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom inf. o U, inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami.

Główne rezultaty: podjęcie i utrzymanie przez min. 3 m-ce od chwili ukończenia udziału w proj. zatrudnienia przez min.45%BO, tj. mi

Wartość projektu : 1 297 599,60 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.12.2018

Realizator: REGION GDAŃSKI NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Kontakt:

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
e-mail: nowekwalifikacje@solidarnosc.gda.pl
tel: 58 308 43 37

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *