Archiwum kategorii: woj. śląskie

Nie bądź elwer, idź do pracy! – program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia na Śląsku

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzrost, w okresie  aktywności zawodowej 76K i 64M, powyżej 30 r.ż., bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zam. (w roz. KC) woj. śląskie, będących osobami znajdującymi się w najtrudniejszej syt. na rynku pracy.

GŁ. REZULTATY: min: – 77os. pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu, – 47os., które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – wskaźniki efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych podgrup.

PROJEKT KIERUJE WSPARCIE DO: – 22 os. biernych zaw. – 118 os. bezrobotnych w tym dodatkowo: – 10os. dł. bezrobotnych – 28os. w wieku 50+ – 14os. niepełnosprawnych – 80os. o niskich kwalifikacjach – 8K nie należących do żadnej z ww. grup.

ZADANIA: 1. Indywidualne wsparcie doradcze 2. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy 3. Kursy/szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych 4. Staże zawodowe

 

Wartość projektu: 1 714 797,89 zł

Okres realizacji:1.03.2018-29.02.2020

Realizator: SENSE CONSULTING SP. Z O.O.
Kontakt:

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Strona: przejdź

Trójkąt aktywizacji

Cel główny: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamieszkujące na obszarach rewitalizowanych ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Grupa docelowa: 72 osoby (36 kobiet – K i 36 mężczyzn – M), powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Główne rezultaty: -kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30% – 43% (w zależności od grupy objętej wsparciem) -uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 33% uczestników projektu

Główne zadania: 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze 2. Wsparcie szkoleniowe 3. Staże zawodowe 4. Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 981 435,6 zł

Okres realizacji:01.01.2018-28.02.2019

Realizator: ŁĘTOWSKI CONSULTING SZKOLENIA , DORADZTWO , ROZWÓJ MATEUSZ ŁĘTOWSKI
Kontakt:

 tel.  728 450 31

email: trojkataktywizacji@letowskiconsulting.pl 

Strona: przejdź

 

Kierunek Praca

CEL: Aktywizacja zawodowa, nabycie kompetencji zw.z poruszaniem się po rynku pracy i kwalifikacji zawod.dostosowanych do wymogów reg.rynku pracy oraz doświadczenia zawod.a tym samym wzrost zdolności do zatrudnienia min.90% z 100os. powyżej 30 r. ż. , bezrob.i nieaktywnych zawod.zamieszkujących na terenie woj. śląskiego poprzez udział w zaj.Centrum Aktywizacji Zawod.,pośrednictwie pracy, szkoleniach, stażu

GRUPA DOCELOWA: 100 os.powyżej 30 r.ż. zamieszkujące na obszarze woj.śląskiego a)bezrobotne (min.80% UP) b) nieaktywne zawod.(min.20%UP) należące co najmniej do jednej z poniższych,znajdujących się w najtrudniejszej syt.na rynku pracy grup: os.powyżej 50 r.ż.,kobiety,os.z niepełnosprawnościami,os.długot.bezrob.,os.o niskich kwalifikacjach

WSKAŹNIKI PROJ: min. 33% Uczestników Proj.uzyska kwalifikacje.

ZADANIA: Identyfikacja Potrzeb,Grupowe Poradnictwo Zawodowe,Indywidualne i Kompleksowe Pośrednictwo Pracy,wysokiej jakości szkolenia,staż.

Wartość projektu: 1 469 716,80 zł

Okres realizacji: od 1.08.2017 do 31.10.2018

Realizator: POLSKA GIEŁDA PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:
Mobile: (+48) 518 301 923
tel./fax: (+48) 81 743 84 00
e-mail: info@gieldapracy24.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Śląski Program Aktywizacji 30+

Cel główny:Aktywizacja zawodowa 130 osób, w tym minimum: • 105 osób bezrobotnych, w tym 64 osób długotrwale bezrobotnych, • 4 osób niepełnosprawnych, • 25 osób biernych zawodowo, • 25 osób powyżej 50 roku życia, • 106 osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie śląska w wieku powyżej 30 roku życia (od dnia 30. urodzin), poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwój kompetencji zawodowych

Gł. wskaźniki: 1.Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min. 56 os.(34K, 22M) 2.Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 104 os.(63K, 41M)

Grupa docelowa– os. w wieku powyżej 30 r.ż bezrobotne/bierne zawodowo z terenu woj. śląskiego

Główne zadania: 1. Diagnoza i określenie ścieżki zawodowej uczestników projektu 2. Coaching pracy 3. Szkolenia zawodowe 4. Staże

Wartość projektu: 1 854 793,2 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 3011.2018

Realizator: „EMAT” HRC ELŻBIETA MATYSIAK
Kontakt:

40-084 Katowice, ul. Opolska 22

tel. 32 781 10 90 kom. 514 965 764

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Od stażu do zatrudnienia

Cel: podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 270 osób w wieku pow. 30r.ż. (175K i 95M), bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym os. z niepełnosprawnością z terenu woj. śląskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 115 osoby spośród w/w w okresie realizacji projektu tj. od 01.04.2017 do 31.03.2019r. i bezpośrednio po nim.

W ramach zadań projektowych wszyscy BO zostaną objęci takim samym rodzajem wsparcia. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w oparciu o przeprowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestników i uczestniczek projektu, które to ma doprowadzić do podniesienia umiejętności planowania i realizowania rozwoju zawodowego oraz motywacji do poszukiwania zatrudnienia i w efekcie do podjęcia zatrudnienia. Cel ten osiągnięty zostanie w wyniku wdrożenia następujących instrumentów diagnoza potrzeb, wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika, organizację staży dla BO.

Wartość projektu: 3 710 682,00 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 31.08.2019

Realizator: ŚLĄSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU MIRELA JELEŃ
Kontakt:
ul. Narutowicza 7A/3, 40-850 Katowice
tel: (+48) 790 382 587, 730-582-587.

Strona: przejdź

Pasaż finansowy