Archiwa tagu: subsydiowane zatrudnienie

Reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w środowisku pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Cel główny: reintegracja zawodowa i społ. 12 ON (6K i 6M) z terenu powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego i Miasta Rzeszowa poprzez wyposażenie ich w nowe kompetencje i kwalifikacje społeczno-zawodowe

Rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-31% – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 56% – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)-20% – Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonym -34% – Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 22% – Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi -12%

Grupa docelowa: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Będą to osoby niepracujące zamieszkujące (w rozumieniu KC ) na obszarze woj. podkarpackiego w powiatach: rzeszowskim, kolbuszowskim, łańcuckim, ropczycko-sędziszowskim lub Mieście Rzeszowie.

Główne zadania: –doradztwo zawodowe – doradztwo psychologiczne -nauka zawody na stanowisku pracy przy udziale instruktorów zawodu -zatrudnienie uczestników w ZAZ

Wartość projektu : 1 922 118,61 zł

Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.11.2020

Realizator: FUNDACJA IN CORPORE

Kontakt:

Henryka Pobożnego 14
35-617 Rzeszów
512 026 506
www.szansawict.szkoleniawkk.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Z POWER-EM W PRZYSZŁOŚĆ!

Projekt „Z POWER-EM W PRZYSZŁOŚĆ! realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Grupa docelowa: 210 osób (112 K i 98 M) w wieku 15-29 lat, zamieszkujących (w rozumieniu KC) subregion Miasto Kraków, wyłącznie osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET

Zakres wsparcia:

  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  • Pośrednictw pracy
  • Kursy i szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe/bony stażowe/bony na zasiedlenie
  • Szkolenia z przedsiębiorczości
  • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • Subsydiowane zatrudnienie:

Wartość projektu: 3 795 028,34 zł

Okres realizacji: 01.01.2018 do 31.12.2020.

RealizatorInstytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.

Kontakt:

tel. 605-847-700, 12 423 66 90

mail: a.pater@itk.krakow.pl

ul. Łężce 23, 30-614 Kraków

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Skuteczny program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej niepełnosprawnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego II

Projekt „Skuteczny program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej niepełnosprawnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego IIrealizowany w ramach Osi Priorytetowej 6, Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa: 40 biernych zawodowo osób niepełnosprawnych (w tym min. 55% kobiet), w wieku powyżej 29 lat, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego i będących w trudnej sytuacji na rynku pracy

Zakres wsparcia:

Identyfikacja potrzeb osób biernych zawodowo– IPD

Określenie ścieżki rozwoju zawodowego – poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych – certyfikowane szkolenia

Zdobywanie doświadczenia zawodowego – zatrudnienie subsydiowane

Zatrudnienie wspomagane

Wartość projektu: 616 765,23 zł

Okres realizacji: od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Realizator: Kontraktor Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin

tel. 694 467 125

e-mail: a.pranczke-zaworska@kontraktor.biz.pl

Strona projektu: przejdź

Kompleksowy program integracji społeczno-zawodowej na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiego

Projekt Kompleksowy program integracji społeczno-zawodowej na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiegorealizowany w ramach Osi Priorytetowej 7; Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

Grupa docelowa: 30 mieszkańców woj. lubuskiego, w tym 57% kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność

Zakres wsparcia:

Opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem

Trening kompetencji i umiejętności społecznych – warsztaty grupowe

Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy – warsztaty grupowe

Szkolenia zawodowe

Pośrednictwo pracy wraz z subsydiowanym zatrudnieniem

Wsparcie trenera pracy

Wartość projektu:323 432,50 zł

Okres realizacji: od 01.10.2017 r. do 31.07.2018 r.

Realizator: Kontraktor Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Kombatantów 34/409, 66-400 Gorzów Wlkp.

email: b.bartczak@kontraktor.biz.pl
tel. +48 666 012 538

Strona projektu: przejdź

Razem na rynku pracy-program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego

Projekt Razem na rynku pracy-program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiegorealizowany w ramach Osi Priorytetowej 5; Działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa: 72 osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego, pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Zakres wsparcia:

Indywidualny Plan Działania – opracowywany podczas spotkania z doradcą zawodowym (72 os.)

certyfikowane szkolenia zawodowe (51 os.)

sześciomiesięczne zatrudnienie subsydiowane (54 os.)

zatrudnienie wspomagane (14 os.)

pośrednictwo pracy (18 os.)

Wartość projektu:1 001 289,20 zł

Okres realizacji: od 25.09.2017 r. do 24.02.2019 r

Realizator: Clar System S.A. w partnerstwie z Kontraktor Sp. z o.o. i Fundacją Partycypacji Społecznej

Kontakt:

ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 137 D, 80-034 GDAŃSK

E-MAIL I.RYBA@CLARSYSTEM.PL

TEL. 660 567 162

Strona projektu: przejdź