Archiwa tagu: świętokrzyskie

Akademia biznesu – II edycja

Dotacje bezzwrotne województwo świętokrzyskie

Projekt  „Akademia biznesu – II edycja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych i realizowany.

Grupa docelowa: 42 osoby powyżej 30 r. ż., pozostających bez pracy, (zamieszkałych na obszarach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego

 • Kobiety,
 • Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby powyżej 50 roku życia,
 • Osoby niepełnosprawne,
 • Osoby będące na KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne.

Zakres wsparcia:

 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • doradztwo grupowe – w wymiarze 4 godzin/grupę, z zakresu technicznych aspektów sporządzania biznes planu
 • doradztwo indywidualne w wymiarze 3 godzin (liczba 3 godzin doradztwa jest zagwarantowana dla uczestnika. Uczestnik projektu będzie mógł odbyć maksymalnie 5 godzin doradztwa – ale jedynie pod warunkiem mniejszego zainteresowania doradztwem indywidualnym przez innych Uczestników projektu).
 • dotacja na otworzenie działalności
 • wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania firmy w wysokości 13 200,00 zł

Wartość projektu:1 452 055,20 

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.03.2019

Realizator: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Kontakt:

Biuro Projektu „Akademia biznesu – II edycja”
ul. Warszawska 27/1

25-518 Kielce

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Dotacje na start

Dotacje bezzwrotne województwo świętokrzyskie

Projekt  „Dotacje na start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

Grupa docelowa: 75 osób, które ukończyły 30 rok życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

Zakres wsparcia:

 • Bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu administracyjno –prawnych aspektów uruchamiania i prowadzenia firmy oraz przygotowania biznesplanu.
 • Dotację inwestycyjną w wysokości do 25 000 zł, przeznaczoną na wydatki niezbędne do założenia firmy w wysokości nie przekraczającej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce obowiązujące na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie, która może pokrywać do 100% ww. wydatków brutto (łącznie podatkiem VAT).
 • Wsparcie pomostowe do wysokości 1 800,00 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy, zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia wypłacane w ratach miesięcznych w wysokości nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia

Wartość projektu: 4 198 719,00 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 31.08.2019

Realizator: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu

Kontakt:

Biuro w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 2, tel. 15 833 34 09

Biuro w Busku- Zdroju, ul. Kościuszki 60, tel. 41 378 13 16.

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Zwiększanie szans zatrudnieniowych osób młodych

Projekt „Zwiększanie szans zatrudnieniowych osób młodych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 80 osób młodych (8 kobiet i 72 mężczyzn), o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego),  w wieku 18 – 29 lat, bez pracy,  które  nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

w tym:

osoby bierne zawodowo – 72 osoby (7 Kobiet i 65 Mężczyzn)

osoby długotrwale bezrobotne niezarejestrowane w PUP/MUP – 8 osób (1 Kobieta, 7 Mężczyzn)

minimum 10% uczestników projektu – 8 osób  (1 Kobieta, 7 Mężczyzn) stanowią osoby niepełnosprawne

minimum 90% uczestników projektu – 72 osoby (7 Kobiet i 65 Mężczyzn) stanowią osoby o niskich kwalifikacjach

Zakres wsparcia:

 • stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe Spawacz metodą MAG/TIG/MIG – metoda do wyboru
 • płatne 3-miesięczne staże zawodowe (1850,00zł/mies. netto)
 • pokrycie kosztów badań lekarskich i egzaminów
 • ubezpieczenie NNW, catering

Wsparcie dodatkowe:

 • jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 931,00 zł brutto
 • zwrot kosztów dojazdu na każdą z form udzielanego wsparcia – IPD, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy – 10 zł/dziennie

Wartość projektu: 1 200 096,00 zł

Okres realizacji: od 1 stycznia 2017 r.

RealizatorInstytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult sp. z o.o.

Kontakt:

tel. 81 534 73 37

Email: kielce@euro-konsult.pl

Strona projektu: przejdź