Archiwum kategorii: woj. mazowieckie

,,Otwórz się na zmiany!”

Projekt ,,Otwórz się na zmiany!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności: osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach takiej pomocy oraz inne osoby zamieszkujące na terenie woj. mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji. Priorytetowo będą traktowane osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Planowane efekty projektu:

 • Efektem projektu będzie osiągnięcie następujących wskaźników:
 • Liczba UP, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu- min. 22% uczestników/czek projektu (min. 14 osób);
 • Liczba UP, które poszukują pracy po opuszczeniu programu – min.56% uczestników/ czek projektu (min. 34 osoby) ;
 • Liczba UP pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min.30% uczestników/ czek projektu (min. 18 osób)
 • Efektywność społeczna UP ogółem, po opuszczeniu programu – 34%.
 • Efektywność społeczna UP os. Ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności sprzężonej, po opuszczeniu programu – 34%.
 • Wskaźnik efekt zatrudnieniowej ogółem – 22%.
 • Wskaźnik efekt zatrudnieniowej os. ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności sprzężonej – 12%.

Wartość projektu: 659 762,17 zł

Okres realizacji: 09.2017 r.- 05.2018 r.

Realizator: NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o

Kontakt:

tel.  797 566 736

e-mail: otworz-sie-na-zmiany@navigator.edu.pl

Strona projektu: przejdź

 

RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU!

Projekt „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Grupa docelowa: 70 osób (42 kobiety i 28 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami (min. 50% GD), osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy (20% GD), osoby korzystające z POPŻ (min.30% grupy docelowej).

Ponadto min 90% GD to osoby doświadczone wielokrotnym wykluczeniem, min 10% GD to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, min 60% to kobiety.

Zakres wsparcia:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla niepełnosprawnych uczestników projektu;
 • Szkolenia
 • Staże zawodowe

Wartość projektu: 770 565,38 zł

Okres realizacji: 01.VI.-31.V.2018r.

Realizator: Eurodoradztwo Spółka z o.o.

Kontakt:

ul. Abpa.Baraniaka 88e bud F,
61-131 Poznań

biuro@doradztwoeuropejskie.com

Strona projektu: przejdź

Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu

Projekt „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”, realizowany w ramach działania 9.1 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Grupa docelowa: 60 osób  z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób korzystających lub kwalifikujących się do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej i korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkujących w podregionie płockim województwa mazowieckiego.

Zakres wsparcia:

 • DIAGNOZA POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU POPRZEZ OPRACOWANIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI
 • INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY
 • DORADZTWO PRAWNE
 • ZINTEGROWANE PEDAGOGICZNO –  PSYCHOLOGICZNE PORADNICTWO RODZINNE
 • SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA, PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI
 • STAŻ ZAWODOWY

Wartość projektu : 657 852,25 zł

Okres realizacji:01.09.2017 do 30.04.2018

Realizator: VISION CONSULTING SP. Z O.O.

Kontakt:

e-mail: aktywnemazowsze@vision-consulting.pl
telefon: 699 670 277
BIURO PROJEKTU:
ul. Braci Tułodzieckich 5, 09-200 Sierpc

Strona projektu: przejdź

Zaktywizowane mazowieckie

Projekt „Zaktywizowane mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś 8 – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 – Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo.

Grupa docelowa: 84 osoby w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących teren województwa mazowieckiego, biernych zawodowo, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

 • osoby powyżej 50 r. ż.,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zakres wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 • szkolenia z zakresu:

– Przedstawiciel handlowy – 71 godz.,
– Technik prac biurowych – 120 godz.,
– Specjalista ds. rachunkowości, kadr, płac – 120 godz.,

 • staże zawodowe (3 miesiące),
 • pośrednictwo pracy.

Wartość projektu : 1 188 638,11 zł

Okres realizacji: od 01.05.2017 do 30.04.2018

Realizator: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Młynarska 10, lok 11, 26-610 Radom

tel.: 512 039 526
e-mail: zm@csi.info.pl

Strona projektu: przejdź

Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!

Projekt „Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

Grupa docelowa: 204 osób w wieku powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach, w szczególności osób powyżej 50 roku życia (min. 125 osób) i osób zamieszkujących obszary wiejskie  (min. 125 osób), zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego

Zakres wsparcia:

 • szkolenia z zakresu języka angielskiego/niemieckiego/TIK i uzyskanie certyfikatów VCC lub równoważnych

Wartość projektu: 800 112,60 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 30.11.2017

Realizator: Navigator International Sp. z o.o.

Kontakt:

tel. 573 012 938
e-mail: kompetencje@navigator.edu.pl

Strona projektu: przejdź