Bezpłatne szkolenia unijne

Moja firma – mój sukces!

Projekt „Moja firma – mój sukces!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia

Grupa docelowa: 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn), powyżej 30 roku życia planujących rozpocząć działalność gospodarczą, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo należących do znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  grup

-osoby z niepełnosprawnościami

– kobiety  (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka)

– osoby w wieku powyżej 50 +

– osoby o niskich kwalifikacjach

-osoby długotrwale bezrobotne

– osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC) w województwie śląskim, na terenie Subregionu Zachodniego.

Zakres wsparcia:

• wsparcie szkoleniowo – doradcze : szkolenie grupowe;

• wsparcie szkoleniowo  doradcze – indywidualne;

• bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

wsparcie pomostowe:

– finansowe
– w postaci usług szkoleniowo – doradczych

Wartość projektu : 2 303 209,88 zł

Okres realizacji:01.08.2017 r.-31.12.2018

Realizator: VISION CONSULTING SP. Z O.O.

Kontakt:

e-mail: mojafirmamojsukces@vision-consulting.pl
tel: +48 699 670 274

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *