Archiwum kategorii: woj. warmińsko-mazurskie

Dotacje na start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –II edycja

Projekt „Dotacje na start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –II edycjaw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia

Grupa docelowa: 80 osób (43 kobiety i 37 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty:węgorzewski, giżycki, piski przy czym 42 osoby (23 kobiety i19 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 38osób (20 kobiet i 18 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj.:

spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zakres wsparcia:

1. Rekrutacja uczestników proj.

– indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (1h/osobę)

– indywidualne spotkanie z doradcą biznesowym – ocena pomysłu na biznes (1h/osobę)

2. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 80 os:

– grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” (8grup*śr.10osób*30h)

– indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowania biznesplanu (8h/osobę)

– specjalistyczne doradztwo grupowe (8grup*śr.10osób*16h) w zakresie przygotowania Wniosku o przyznanie bezzwrotnego wsparcie finansowego w postaci dotacji wraz z biznesplanem i In. załącznikami, Wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

  • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 390 zł dla 64 osób,
  • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 500,00 zł dla 64 osób przez okres 6 m-cy.

4. Indywidualne wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej polegające na doradztwie z zakresu analityczno – finansowego (6h/osobę) i z zakresu aspektów organizacyjno-prawnych, marketingowych oraz mentoringowych (6h/osobę).

Wartość projektu :xxx  zł

Okres realizacji: 01.06.2017 – 31.01.2019

Realizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Kontakt:

Giżycko – ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko, Tel. 87 428-22-16,

Pisz – ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz, Tel. 87 423-27-45,

Węgorzewo – ul. B. Prusa 8, 11-600 Węgorzewo, Tel. 87 427-20-23

Strona projektu: przejdź