Archiwum kategorii: woj. kujawsko-pomorskie

W Młodych zawodowy POWER

Projekt „W Młodych zawodowy POWER” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Grupa docelowa: 60 osób w wieku – między 18 a 29 rokiem życia,  zamieszkałe (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Status młodzieży NEET – zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014 – 2020 tj. osoba, która:

• pozostaje bez zatrudnienia (w tym: jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo),

• nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

• nie szkoli się (nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w ciągu ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

Zakres wsparcia:

• Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, jak i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym Indywidualny Plan Działania;

• pośrednictwo pracy;

• szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji (zgodnie z IPD);

• staże zawodowe – 3 miesiące;

Wartość projektu: 785 884,50 zł

Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 30.06.2018 r.

RealizatorFUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ SPOŁECZNEJ ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI VIA

Kontakt:

tel. 54 426-26-66

e-mail: zawodowyPOWER@wp.pl

Biuro projektu:

ul. Młynarska 1a/3 87-800 Włocławek

Strona projektu: przejdź